Albanija: Oko 1,6 miliona, ili 37% Albanaca živi u dijaspori

Albanija: Oko 1,6 miliona, ili 37% Albanaca živi u dijaspori

Iseljavanje Albanaca u inostranstvo nije nova pojava. To je dokumentovano najmanje od 15. i 16. veka, odlaskom velikog broja stanovnika sa teritorije Albanije.

Trend je i dalje aktivan i ima značajne implikacije, kako u demografskom smislu, tako i u socijalnim i ekonomskim aspektima. Periodi formiranja albanske dijaspore variraju.

Tačan procenat albanske dijaspore tek treba da se utvrdi zbog složenosti ovog fenomena.

Prema podacima koje je danas objavio InStat povodom Dana dijaspore, prema indirektnim procenama, broj nove Albanaca u dijaspori u 2020. godini procenjuje se na oko 1,68 miliona građana, ili oko 37% svih albanskih građana.

Podaci Ujedinjenih nacija i zavoda za statistiku drugih zemalja pomažu u ilustraciji glavnih odredišta za albanske imigrante.

Prema podacima Ujedinjenih nacija za 2019. godinu, broj albanskih imigranata u svetu je oko 1,2 miliona. Italija i Grčka imaju najveći procenat albanskih građana (oko ukupnog broja iseljenika se nalazi u tim zemljama 75%). Slede SAD, Nemačka, Velika Britanija, Kanada, Belgija itd.

Primećuje se da se broj imigranata u Italiji, Grčkoj i SAD intenzivno povećavao tokom petogodišnjih perioda 1990-1994 i 1995-1999, perioda masovnih migracija Albanaca.

Tokom 1990-1994. godine, broj albanskih imigranata u Grčkoj, Italiji i SAD povećavao se svake godine za oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi procenti su pali na oko 11% tokom perioda 1995-1999. Nakon 2000. godine, stopa rasta broja albanskih imigranata u Grčkoj je pala i dosegla negativne nivoe tokom perioda 2010-2019. Prema podacima Ujedinjenih nacija, to implicira da ukupan broj albanskih imigranata u Grčkoj opada.

Čak i u slučaju Italije i SAD, godišnja stopa rasta broja doseljenika se neprestano smanjuje, dostigavši oko 3% tokom perioda 2015-2019.

S druge strane, broj albanskih imigranata u Nemačkoj promenio se drugačijim stopama nego u Italiji, Grčkoj i Sjedinjenim Državama. Tokom godina 1990-1994, ovaj broj se povećavao za oko 10% godišnje. Posle toga, godišnja stopa rasta beleži stalni trend pada, padajući na oko 1% tokom perioda 2010-2014. Tek nakon 2015. godine, broj albanskih imigranata u Nemačkoj počeo je da raste po godišnjoj stopi od oko 35%, čineći ovu zemlju glavnim odredištem. To je dovelo do toga da se udeo albanskih imigranata u Nemačkoj u ukupnom broju imigranata učetvorostruči sa 1,3% na 4,2%.

Podaci poslednjeg popisa stanovništva sprovedenog oko 2010. godine pokazuju da je 905 hiljada ljudi rođenih u Albaniji imalo stalni boravak u 28 evropskih zemalja. S druge strane, statistika državljanstva pokazuje da 962 hiljade albanskih državljana živi u 15 evropskih zemalja.

Zemlje sa velikim brojem albanskih državljana, kao i stanovnici rođeni u Albaniji su: Grčka, Italija, Nemačka i Velika Britanija.

Imigrantska populacija u poslednjoj deceniji činila je 56% muškaraca u Nemačkoj i Grčkoj, a 51% muškaraca u Italiji.

Imigracija u Nemačku i dalje je usko povezana sa zaposlenjem (i obrazovanjem), na šta ukazuje nizak procenat dece. Poređenja radi, Italija i posebno Grčka imaju širu starosnu distribuciju, što ukazuje na porodične migracije. / ibna