Bankarski sektor u Federaciji BiH pravi profit

Bankarski sektor u Federaciji BiH pravi profit

Bankarski sektor u Federaciji BiH, prema bankarskim podacima, od 30. septembra 2019. godine, beleži pozitivan finansijski rezultat – dobit u iznosu od 250,9 miliona KM, što je za 4,3 miliona KM ili 1,7 posto više u odnosu na isti period u 2018. godini.

Ukupna neto imovina na nivou bankarskog sektora u FBiH na dan 30. septembra 2019. godine iznosila je 23,7 milijarde KM i 1,6 milijarde KM ili 7,5 posto više u odnosu na 31. decembar 2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 62,8 procenata, u strukturi ukupne imovine, beleže porast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 580,9 miliona KM ili 4,1 posto, tako da su na dan 30. septembra 2019. godine iznosili 4,9 KM milijarde. Rast kredita sa 30.09.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i ostalim sektorima, a smanjeno je kreditiranje vladinih institucija, bankarskih institucija i javnih preduzeća, pokazuju novi podaci Agencije za bankarstvo FBiH.

Krediti pravnim licima povećani su za 111,2 miliona KM ili 1,5 posto, tako da su na dan 30. septembra 2019. godine iznosili 7,6 milijardi KM, sa udelom od 50,9% u ukupnim kreditima. Krediti stanovništvu u istom periodu porasli su za 469,7 miliona KM ili 6,9 posto, a učešće u ukupnim kreditima od 49,1 posto na dan 30. septembra 2019. godine iznosi 7,3 milijarde KM.

Depoziti su dostigli 19 milijardi KM, uz rast od 1,4 milijarde KM ili 7,7 posto, i dalje su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,9 posto u ukupnim obavezama.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozita i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 517,8 miliona KM ili 5,9 procenata, na 9,3 milijarde KM. Krediti su iznosili 797,2 miliona KM, uz učešće 3,4 posto u ukupnim obavezama i smanjeni su za 65,8 miliona KM ili 7,6 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30.09.2019. iznosio je 3,2 milijarde KM, što je 188 miliona KM ili 6,3 posto više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega akcijski kapital iznosi 1,3 milijarde KM.

U FBiH je 30. septembra 2019. godine 15 komercijalnih banaka poslovalo sa 539 organizacionih jedinica, zapošljavajući ukupno 6.745 osoba.