BiH daleko od ispunjenja kriterijuma za članstvo u EU

BiH daleko od ispunjenja kriterijuma za članstvo u EU

Savet Evropske unije pozdravio je Mišljenje Evropske Komisije o zahtevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i primilo k znanju da BiH trenutno ne ispunjava političke kriterijume iz Kopenhagena u dovoljnoj meri, te da treba uložiti značajne napore u jačanju svojih institucija u cilju garancije demokratije, vladavine prava, ljudskih prava te poštivanja i zaštite manjina.

Što se tiče ekonomskih kriterija, istaknuto je da je BiH postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti, s tim da je uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i postizanje konkurentnosti na zajedničkom tržištu još uvijek u ranoj fazi.

“BiH treba unaprediti svoje rezultate u provođenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina je, uopšteno rečeno, u ranoj fazi kada je u pitanju njen nivo spremnosti za preuzimanje obaveza članstva u EU i treba značajno unaprediti proces usklađivanja s pravnom stečevinom EU te primeniti i provoditi odgovarajuće zakonodavstvo,” navedeno je u prvom zaključku Saveta.

U drugom je naglašeno da Bosna i Hercegovina treba ulagati stalne napore, posebno u pogledu provođenja 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije, te da je potrebno ispuniti navedene ključne prioritete usmerene na oblast demokratije i funkcionalnosti države, vladavinu prava, temeljna prava i reformu javne uprave.

Savet EU je konstatovalo da će otvaranje pregovora o pristupanju na kraju razmatrati Evropski Savet, u skladu sa ustaljenom praksom, u trenutku kada Komisija oceni da je BiH postigla potrebni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno da je ispunila ključne prioritete navedene u Mišljenju Komisije.

Također, Savet je pozvao Komisiju da svoje godišnje izveštaje za BiH, počevši od izveštaja iz 2020., usmeri na provođenje ključnih prioriteta koje je potrebno rešavati.

“Savet pozdravlja nominovanje predsedavajućeg Saveta ministara BiH, te apeluje na izvršna i zakonodavna tela na svim nivoima vlasti da počnu rešavati ​​ključne prioritete identifikovane u Mišljenju Komisije, u skladu s legitimnim težnjama građana BiH za napretkom ka EU. Savet ponavlja svoju nedvosmislenu opredeljenost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje,” saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.