BiH: IOM objavio finansijski izveštaj

BiH: IOM objavio finansijski izveštaj

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) objavila je danas informaciju o realizaciji projekata koji se odnose na hitni odgovor na migrantsku i izbegličku situaciju u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a koji sadrži sve informacije u vezi sa finansijskom koknstrukcijom u vezi sa pružanjem pomoći i smeštaja migranti u Bosni i Hercegovini.

“Vezano za sredstva od EU, uloga IOM-a je trostrana: (1) provodi dogovorene aktivnosti direktno ili putem svojih partnera; (2) prebacuje doznačena sredstva partnerskim organizacijama: UNHCR, UNICEF, UNFPA i DRC; i (3) vrši nabavku opreme, roba, hrane, usluga i obezbeđuje podršku za troškove osoblja u BiH institucijama prema njihovim prioritetima i izraženim potrebama,” navodi se u izveštaju.

Ključne činjenice

# Ukupno sredstva koja je doznačila EU za IOM ili putem IOM-a od juna 2018.: EUR 76.851.217

# Ukupan iznos sredstava potrošen do decembra 2020.: EUR 51.560.327

# Preostala sredstva za period do jula 2021.: EUR 25.290.890

# Ukupan broj migranata, izbeglica i tražilaca azila: 59.139

# Broj centara za smeštaj migranata i izbeglica, formiranih u periodu od juna 2018.: 7 sa ukupnim odobrenim smještajnim kapacitetom od 7.830 kreveta

Nakon što EU donese odluku o iznosu sredstava koja će se doznačiti, prioriteti i budžet se dogovaraju na sastanku između predstavnika EU Delegacije u Bosni i Hercegovini, Ministarstva bezbednosti BiH, IOM-a i UN partnera i Danskog izbegličkog veća. Konačna odluka o doznačavanju sredstava i budžetu je na donatorima.

Kontrolu nad izvršenjem budžeta vrši ‘Upravni odbor za IPA specijalne mere’ koji se redovno sastaje, a čine ga predstavnici EU Delegacije u BiH, Ministarstva bezbednosti, Granične policije, Službe za poslove sa strancima, IOM-a i UN partnera i DRC-a. Ovaj odbor deluje kao forum na kojem se donose odluke o potrebi izmena u izvornom budžetu, na osnovu izraženih potreba, o kojima se razgovara i donose odluke.

Da bi se obezbedila potpuna odgovornost i transparentnost, IOM podnosi tromesečni izveštaj pomoćniku ministra za migracije (u Ministarstvu bezbednosti BiH) i EU Delegaciji u BiH. Izveštaj sadrži detalje o sredstvima koje su IOM i partneri potrošili prethodnog meseca. Pomoćnik ministra podnosi ove izveštaje Ministarstvu finansija BiH kako bi dobio njihovo mišljenje, a nakon što dobije ovo mišljenje i izveštaj se finalizuje, dostavlja ga Savetu ministara BiH pre održavanja njihovog sastanka. Osim toga, IOM takođe na isti način dostavlja detaljan godišnji finansijski izveštaj.

“Konačno, IOM i njeni partneri su predmet redovne interne i vanjske revizije, koje potvrđuju da su sredstva utrošena prema odobrenom budžetu i strogim pravilima EU. Vanjske revizore angažuje EU,” kažu u ovoj Organizaciji.

IOM kaže da je 2% fondova potrošeno na operativne i administrativne troškove a 14% na osnivanje sedam centara za prijem i smeštaj migranata i izbeglica.

“Ovi troškovi obuhvataju sve troškove potrebne za uspostavu prihvatnih centara za migrante i izbjeglice, te uključuju troškove početne izgradnje i obnove zgrada i prostora za smeštaj i usluge; nabavku potrebne opreme za rad centara; nabavku i postavljanje kontejnera (gde se oni koriste); uspostavu sistema vodosnabdevanja, električne energije i odvoza otpadnih voda unutar centara,” naglašava se u izveštaju.

Najveći deo fondova (77%) je pogtrošen na humanitarnu pomoć kao što je hrana, ne-prehrambeni artikli, sklonište, higijena, bezbdnost, obrazovanje itd. 7% sredstava je iskorišteno kao direktna pomoć BiH institucijama.

“IOM trenutno zapošljava 423 osobe u prihvatnim centrima i svojim terenskim timovima koji pružaju humanitarnu pomoć spašavanja života migrantima i izbeglicama koji žive u improviziranim kampovima i napuštenim zgradama u Unsko-sanskom kantonu. Dva zaposlenika nisu državljani BiH, dok preostalih 421 jesu. Više od 50% zaposlenih sa teritorije Unsko-sanskog kantona, dok druga velika grupa dolazi sa teritorije Kantona Sarajevo, čime se ukazuje na napore IOM-a da prioritet u zapošljavanju stavlja na zapošljavanje iz lokalnih zajednica, gde se nalaze i prihvatni centri za migrante i izbeglice,” navodi se u izveštaju.

Na kraju, IOM naglašava da ukupna vrednost usluga i kupljenih proizvoda iznosi više od EUR 31.000.000 – više od 98% ovih nabavki su od BiH kompanija, od čega su 85% lokalni ponuđači iz dva kantona u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante i izbeglice, tj. Kantona Sarajevo i Unsko-sanskog kantona.