BiH: Misija OEBS-a u BiH predstavila izveštaj o pravosuđu

BiH: Misija OEBS-a u BiH predstavila izveštaj o pravosuđu

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je tematski izveštaj pod nazivom “Institut dodatnih sudija kao potencijalna pretnja principu nezavisnosti sudstva u Bosni i Hercegovini”.

Dodatne sudije se obično imenuju na privremenoj osnovi, kako bi se smanjio broj nerešenih predmeta ili u slučaju dužeg odsustva nekog od redovnih sudija.

„Ovaj Izveštaj daje procenu instituta dodatnih sudija i sistemskih problema koje je Misija uočila praćenjem sednica Visokog sudskog i tužilačkog saveta BiH (VSTV),“ kaže se u saoštnju za javnost Misije OEBS.

Izveštaj sadrži analizu osnovnih problema u vezi sa nezavisnošću dodatnih sudija, u smislu ograničenosti njihovog mandata, efekata po upravljanje predmetom, mogućeg pritiska na predsednike sudova da zahtevaju imenovanje dodatnog sudije, te nedoslednosti u odlukama o produženju njihovih mandata. Prema nalazima Izveštaja, institut dodatnih sudija se pokazao kao neefektivan u smanjenju broja nerešenih predmeta, te predstavlja ozbiljan rizik po nezavisnost sudstva u BiH.

“Svrha ovog Izveštaja nije isključivo da se naglase ove nedoslednosti i izrazi kritika, već radije da se pruži podrška VSTV-u u očuvanju i jačanju sudske nezavisnosti”, kazala je Kathleen Kavalec, šefica Misije OEBS-a u BiH. “Nadam se da će ovaj Izveštaj potaknuti diskusiju o politici rada kao i pravnu raspravu o ovom ključnom pitanju, kao i diskusiju na jednoj od narednih sednica VSTV-a. Trenutno postoji prostor i prilika da se ovaj institut reformiše u interesu nezavisnosti sudstva i poštivanja vladavine prava, posebno u svetlu aktivnosti usmerenih na usvajanje izmenjenog i dopunjenog Zakona o VSTV-u, te na reformu pravosudnog sektora u širem smislu”.

Izveštaj sadrži prilagođene preporuke VSTV-u i akterima u pravosudnom sektoru, izrađene na temelju nalaza Misije, uključujući: obustavljanje prakse produženja mandata privremenih sudija, davanje prioriteta popunjavanju upražnjenih pozicija redovnih sudija u odnosu na privremene sudije, te nastavak pronalaženja alternativnih načina rešavanja nerešenih predmeta kroz zakone, politiku rada i praksu.

“VSTV BiH već dugi niz godina sarađuje sa Misijom OEBS-a u BiH i pomaže nam u analizama stanja u pravosuđu te pronalaženju rešenja za poboljšanje kvalitete i efikasnosti pravosuđa u BiH. U tom kontekstu je i ovaj izveštaj dobrodošao, naročito u svetlu reformskih predloga koje VSTV BiH namerava provesti u pravosuđu BiH. U izveštaju koji se odnosi na dodatne sudije je napisano i ono što mi vidimo kroz praksu, tako da će nam ta analiza pomoći u planovima koji se odnose na izbor i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Predlog tih mera  koje se planiraju provoditi bit će usvojen do kraja aprila ove godine,” izjavio je Selim Karamehić, član VSTV-a BiH.

“Nezavisno, autonomno, odgovorno i efikasno pravosuđe je preduslov za funkcioniranje vladavine prava. Ovaj Izveštaj predstavlja blagovremen doprinos koji pruža podršku novom vodstvu Visokog sudskog i tužilačkog saveta u poduzimanju potrebnih aktivnosti koje će ubrzati reformu pravosuđa kako bi se povećao kredibilitet ove institucije u očima javnosti i kako bi se ubrzao proces EU intergacija. Ovo podrazumeva i provedbu amandmana Zakona o VSTV-u koji se odnose na integritet, nakon usvajanja trenutnog nacrta od strane Parlamentarne skupštine BiH,” izjavila je Johanna Strömquist, ambasadorka Švedske u BiH, kao države koja predsedava OEBS-om u 2021. godini.

Misija će nastaviti pružati podršku VSTV-u u očuvanju i jačanju nezavisnosti pravosuđa među pravosudnim institucijama u BiH.