BiH: MMF Centralnoj banci BiH doznačio sredstva u iznosu 254.182.273,00 SDR

BiH: MMF Centralnoj banci BiH doznačio sredstva u iznosu 254.182.273,00 SDR

Međunarodni monetarni fond (MMF) je doznačio sredstva na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), a po osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) u iznosu od 254.182.273,00 SDR, saopšteno je iz CB BiH.

U skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, CBBiH će, kao fiskalni agent Bosne i Hercegovine, za doznačena sredstva, odobriti protivrednost u iznosu od 602.540.349,06 KM na depozitni račun po MMF transakcijama – glavni račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Centralna banka Bosne i Hercegovine će vršiti raspodelu sredstava na bazi odgovarajuće instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH, kao vlasnika računa.

MMF ima ovlaštenje da stvara bezuslovnu likvidnost kroz opštu raspodelu (alokaciju) SDR-a zemljama članicama u proporciji sa njihovim učešćem u kapitalu MMF tj. kvotama. Kvota Bosne i Hercegovine u MMF-u je 0,06%.  Prethodna raspodela SDR-a za BiH izvršena je 2009. godine, a proistekla je kao mera za ublažavanje posledica globalne finansijske i ekonomske krize.

Kao odgovor na najnoviju krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19, Odbor guvernera MMF-a je 2. augusta 2021. godine doneo odluku o novoj alokaciji SDR-a u vrednosti od oko 456 milijardi SDR ekvivalent oko 650 milijardi USD, koja je doznačena zemljama članicama MMF-a, u SDR valuti, na njihove račune držanja SDR-a kod MMF-a, po određenim kvotama za svaku zemlju.

Alokacija SDR-a ne predstavlja klasični kreditni aranžman jedne zemlje sa MMF-om. Obaveza po osnovu ove alokacije sastoji se od mesečno obračunatih troškova na kumulativni iznos alokacije SDR-a, koji se plaćaju kvartalno MMF-u (februar, maj, august i novembar). Naknada se sastoji od kamatne stope za SDR, uvećane za 1 bazni poen (0,01) naknade za usluge MMF-a. Obavezu  plaćanja naknade snose nivoi u BiH kojima se po raspodeli dodeljuje odgovarajući iznos sredstava.