BiH mora platiti odštetu žrtvi seksualnog nasilja

BiH mora platiti odštetu žrtvi seksualnog nasilja

Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture (CAT) osudio vlasti u BiH zbog neispunjavanja obaveza prema žrtvi seksualnog nasilja.

Ovo je prvi slučaj da je telo UN-a pozvalo Bosnu i Hercegovinu da plati odštetu koju je tražila žrtva, da joj uputi službeno izvinjenje i da joj osigura hitnu i besplatnu medicinsku i psihološku negu.

Adrijana Hanušić Bećirović, viši pravni savetnik TRIAL International-a u Sarajevu, smatra ovu odluku “izuzetno važnom, a ne samo na lokalnom nivou”.

„To je prva odluka koju je CAT usvojio u vezi s tužbom žrtve seksualnog nasilja povezanog sa ratom. Štaviše, ovo je prvi put da međunarodno telo ispituje primenljivost zastara u vezi sa zahtevima za naknadu štete u slučajevima mučenja“, rekla je Hanušić Bećirović.

TRIAL International predstavljao je žrtvu u ovom predmetu i ona je pobedila na Sudu BiH 2015. godine. Sudskom odlukom počiniocu nasilja je naloženo da plati odštetu od 30.000 KM (približno 15.000 evra). On nije mogao ispoštovati isplatu takvog iznosa. Što se tiče države, ona nema fondove kako bi garantovala isplatu odobrenih iznosa u takvim situacijama. Stoga, podnosilac žalbe nije dobio ništa.

U ovoj fazi jedina teoretski dostupna mogućnost koja bi joj bila dostupna bila bi pokretanje parničnog postupka radi utvrđivanja obaveze entiteta i države da garantuju nadoknadu u slučajevima kada počinlac ne može pokriti troškove. Međutim, Ustavni sud je presudio da takvi zahtevi u građanskom postupku podležu rokovima zastare od 3 do 5 godina. Kao rezultat toga, žrtve ostaju bez efektivnog pravnog sredstva za dobijanje novčane naknade. Odlučivši da se ograničenja ne primenjuju na žrtve torture, CAT priznaje stalnu traumu koju trpe žrtve torture. Ograničenja oduzimaju preživelima pravo na naknadu i rehabilitaciju koja im je potrebna, kršeći obaveze država prema članu 14. Konvencije.

U svojoj odluci, Odbor, stoga, zahteva od Bosne i Hercegovine da isplati odštetu podnosiocu tužbe te joj treba osigurati hitnu i besplatnu medicinsku i psihološku negu. Od države se takođe traži da uputi službeno izvinjenje žrtvi. U odluci se takođe kaže da BiH mora uspostaviti i efikasnu shemu reparacije na nacionalnom nivou kako bi se omogućili svi oblici odštete žrtvama ratnih zločina – uključujući i seksualno nasilje.

CAT također poziva BiH da razvije i usvoji okvirni zakon koji će jasno definisati kriterijume za sticanje statusa žrtve ratnih zločina, te utvrditi posebna prava koja se žrtvama garantuju./ibna