BiH: Pozdravljen napredak u pojedinim oblastima

BiH: Pozdravljen napredak u pojedinim oblastima

Predstavnici Evropske komisije razgovarali su sa vlastima Bosne i Hercegovine o najnovijim dešavanjima na Petom sastanku pododbora EU i Bosne i Hercegovine za transport, energiju, okolinu i regionalni razvoj.

„Komisija je pozdravila napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u nekim oblastima i ohrabrila zemlju da nastavi neophodne reforme i razvoj celodržavnih sektorskih strategija i zakona,“ navodi se u saopštenju za javnost Delegacije EU u BiH.

Po pitanju transporta, Komisija je pozdravila to što je Bosna i Hercegovina usvojila Akcione planove Transportne zajednice o putevima, bezbednosti na putevima, železnicama i olakšavanju saobraćaja jer su to ključne stvari za Ekonomski i investicioni plan. Upravljanje bezbednošću na putevima moralo bi se unaprediti uspostavljanjem vodeće Agencije za bezbednost na putevima. Za uspešnu reformu železnica potrebno je potpuno nezavisno regulatorno telo, nezavisni organi za istraživanje i bezbednost, sve na državnom nivou, kao i potpuno odvajanje upravitelja infrastrukture i železničkih prevoznika u okviru ranijih železničkih preduzeća. Nedovoljan broj osoblja u regulatornom telu za civilno vazduhoplovstvo, a posebno pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi mora se rešiti kako bi se izbjegao rizik od problema u vezi sa nadzorom bezbednosti.

Po pitanju energije, Komisija je ponovila poziv da se nastavi sa provođenjem Okvirne energetske strategije u skladu sa Zelenim planom i Pariškim sporazumom o klimatskim promenama. Zemlja još uvek mora da se uskladi sa Trećim energetskim paketom na polju električne energije i plina što sprečava efikasnu integraciju u regionalna energetska tržišta. Komisija je podstakla Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa ambicioznim Državnim energetskim i klimatskim planom sa jasnim opredelenjem za dekarbonizaciju i progresivno izbacivanje uglja u proizvodnji energije. Delegacije su razmenile mišljenja o najnovijim dešavanjima u vezi sa planiranim skladištem radioaktivnog otpada i potrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora na granici sa BiH.

Po pitanju okoline, Bosna i Hercegovina je prihvatila Zeleni plan za zapadni Balkan na Samitu u Sofiji u novembru 2020. Obavezala se na ambiciozno delovanje uključujući dekarbonizaciju i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Bosna i Hercegovina mora hitno početi da provodi državnu strategiju usklađivanja zakonodavstva o okolišu na osnovu jednog integrisanog plana za BiH i nastaviti da razvija državnu strategiju zaštite okoliša. Potpuno provođenje horizontalne legislative (procene uticaja na okoliš), takođe u međunarodnom kontekstu, i usklađivanje sa evropskim propisima o upravljanju vodama i otpadom, praćenje i borba protiv zagađenja vazduha kao i podsticanje biološke raznolikosti, sve na usklađen način na području cele zemlje, od velikog su značaja. Komisija je pozdravila usvajanje akcionog plana za provođenje preporuka iz pregleda sistema za civilnu zaštitu od strane ravnopravnih tela u januaru 2021.

Što se tiče klimatskih promena, Komisija je pozdravila činjenicu da je Bosna i Hercegovina bila među prvim zemljama koja je u aprilu 2021. dostavila svoj revidirani nacionalno utvrđeni doprinos u okviru Pariškog sporazuma. Međutim, mogla je biti ambicioznija. Zemlja se mora koncentrisati na postepeno smanjenje upotrebe uglja kako bi nastavila sa dekarbonizacijom i prelaskom na obnovljive izvore energije.

Po pitanju regionalnog razvoja, Komisija je ponovo naglasila potrebu za razvojem strategije regionalnog razvoja na državnom nivou i borbu protiv rastuće neuravnoteženosti između administrativnih nivoa. BiH mora unaprediti administrativne kapacitete u smislu programiranja, provođenja i evaluacije sredstava EU.

Sastankom su zajedno predsedavali ispred EU g. Detlev Boeing, koordinator za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i odelenje za povezivanje za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnom direktoratu za politiku susedstva i pregovore o proširenju, te g. Mirza Hujić, pomoćnik ministra Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.