Borba protiv trgovine ljudima – jedan od prioriteta OEBS-a

Borba protiv trgovine ljudima – jedan od prioriteta OEBS-a

Rad na predmetima trgovine ljudima i srodnim krivičnim djelima bio je centralna tema obuke za sudije i tužioce iz BiH, koju je 28. februara 2020. godine, u Banjaluci, organizirala Misija OEBS-a u BiH, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca.

Cilj obuke bio je unaprediti znanje sudija i tužilaca o procesuiranju predmeta vezanih za trgovinu ljudima i srodna krivična dela. Posebna pažnja posvećena je najnovijim, kao i najboljim, primjerima iz sudske prakse a koji se tiču vođenja istražnog i sudskog postupka u predmetima ove vrste.

“Borba protiv trgovine ljudima jedan je od prioriteta OEBS-a, jer trgovina ljudima pogađa sve države članice OEBS-a, od kojih su neke države porekla, dok su druge države tranzita ili odredišta žrtava trgovine ljudima. Ovaj vid modernog ropstva predstavlja povredu ljudskog dostojanstva, i često obuhvata i psihološko zastrašivanje i fizičko nasilje. Efikasan istražni postupak u predmetima trgovine ljudima mora se voditi nezavisno i detaljno te mora dovesti do identifikacije i kažnjavanja počinilaca,” navodi OEBS Misija u saopštenju za javnost.

Boris Topić, službenik za borbu protiv trgovine ljudima pri Misiji OEBS-a u BiH, istakao je da trgovina ljudima propisana kao krivično delo u sva četiri krivična zakona u BiH. „Međutim, u cilju ostvarenja rezultata, ta zakonska rešenja mora pratiti profesionalan rad policijskih organa, efikasno krivično gonjenje i blagovremeno izricanje presude u predmetima trgovine ljudima. Svi oblici trgovine ljudima moraju biti predmet delotvornog istražnog postupka, a uz to je potrebno pružiti pomoć svim žrtvama trgovine ljudima. Misija ulaže veliki trud u osposobljavanje i jačanje kapaciteta pravosudnih organa, a takav primer je i današnja obuka realizovana u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u BiH.“

Tokom obuke sudijama i tužiocima je predstavljen „Priručnik za provođenje istraga u predmetima trgovine ljudima“, koji je u februaru 2020. godine objavila Misija OEBS-a u BiH, a bilo je reči i o najnovijoj publikaciji Kancelarije specijalnog predstavnika i koordinatora OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudima „Praćenje tokova novca: Sažeti prikaz publikacija i detaljni vodič za finansijske istrage u vezi sa trgovinom ljudima“

Ova obuka organizovana je kao deo širih aktivnosti Misije OEBS-a BiH sa ciljem pružanja podrške borbi protiv trgovine ljudima kroz jačanje kapaciteta relevantnih institucija i njihovog osposobljavanja za otkrivanje, vođenje istražnog postupka i procesiranje ovih krivičnih dela.