Bugarska: Broj zaposlenih pao za 3%, objavio Nacionalni zavod za statistiku

Bugarska: Broj zaposlenih pao za 3%, objavio Nacionalni zavod za statistiku

Nacionalni zavod za statistiku Bugarske objavio je da je ekonomska aktivnost stanovništva starosti 15-64 godina pala na 72,7% u poređenju sa Q4 2019. godine, beležeći pad od 0,3 procentna poena.

Stopa zaposlenosti stanovništva starosti 15-64 godine pala je za 1,2% u poređenju sa istim kvartalom 2019. godine, na 68,8%.

Utvrđeno je da je stopa nezaposlenosti bila veća za 5,2% ili 1,1% u odnosu na Q4 2019.

Obeshrabrenih ljudi starosti 15-64 godine ima 62,1 hiljadu, što čini 5,2% ekonomski neaktivnih ljudi iz te starosne grupe.

U četvrtom kvartalu 2020. godine ukupan broj zaposlenih ljudi starih 15 i više godina iznosio je 3 127 000, od čega 1 692 000 muškaraca i 1 434 000 žena. U poređenju sa Q4 2019, broj zaposlenih opao je za 3,0%. Relativni udeo zaposlenih u populaciji starosti 15 i više godina je 52,9%, dok je za muškarce taj procenat 59,8%, a za žene 46,6%.

U Q4 2020.  godine 1 959 200 ili 62,7% zaposlenih radilo je u uslužnom sektoru, 963,6 hiljada (30,8%) u industriji i 204,0 hiljada (6,5%) u seoskoj, šumarskoj i ribarskoj industriji. U poređenju sa istim kvartalom 2019. godine, broj zaposlenih je opao u svim privrednim sektorima, ali je najjači pad zabeležen u sektoru usluga za 74,0 hiljada ili 3,6%.

3,8% od ukupne radne snage (118,6 hiljada) su poslodavci, 6,8% (211,9 hiljada) su samozaposleni (bez zaposlenih), 88,9% (2.780,1 hiljada) su zaposleni i 0,5% (16,2 hiljade) su neplaćeni porodični radnici. Od ukupne radne snage, 2.120,7 hiljada (76,3%) radi u privatnom sektoru i 659,4 hiljade (23,7%) u javnom sektoru.

U Q4 2020. zaposlenost u različitim starosnim grupama je utvrđena na sledeći način:

Zaposleni u dobi od 15 do 64 godine su 3 029 700 hiljada. Stopa zaposlenosti stanovništva iste starosne grupe iznosila je 68,8% (73,4% za muškarce i 64,1% za žene).

Stopa zaposlenosti stanovništva starosti 15-29 godina bila je 39,0% (43,8% za muškarce i 34,0% za žene).

Stopa zaposlenosti stanovništva starosti 20-64 godine iznosila je 73,8%, konkretno 78,9% za muškarce i 68,6% za žene. U poređenju sa četvrtim kvartalom 2019. godine, stopa zaposlenosti (u dobi od 20 do 64 godine) smanjila se za 1,1%, 1,0% za muškarce i 1,2% za žene.

Zaposleni u dobi od 55 do 64 godine iznosili su 608,5 hiljada ili 65,0% stanovništva iste starosne grupe (71,6% muškaraca i 58,9% žena).

U Q4 2020. broj nezaposlenih iznosio je 173,1 hiljada, od čega su 95,7 hiljada (55,3%) bili muškarci, a 77,4 hiljade (44,7%) žene.

Ukupna stopa nezaposlenosti bila je 5,2%, muškarci 5,4%, a žene 5,1%. U poređenju sa četvrtim kvartalom 2019. godine, stopa nezaposlenosti porasla je za 1,1%, s rastom za muškarce i za 1,0, odnosno 1,3%.

Od ukupnog broja nezaposlenih, 13,9% ima visoko obrazovanje, 51,4% srednje obrazovanje i 34,7% osnovno ili niže obrazovanje. Stope nezaposlenosti po nivou obrazovanja su 2,3% za visoko obrazovanje, 4,8% za srednje obrazovanje i 15,1% za osnovno i niže obrazovanje.

Povećanje nezaposlenosti između četvrtog kvartala 2019. i četvrtog kvartala 2020. godine u velikoj meri odražava povećani broj nezaposlenih sa trajanjem nezaposlenosti do jedne godine. Tokom ovog perioda povećao se za 23,1 hiljadu i dostigao 88,0 hiljada. U Q4 2020. dugotrajno nezaposleni (tokom jedne ili više godina) iznosili su 85,1 hiljada ili 49,2% od ukupnog broja nezaposlenih. Stopa dugotrajne nezaposlenosti porasla je za 0,4% na 2,6%, s tim da je porast bio gotovo isti kod muškaraca i žena.

Od ukupnog broja nezaposlenih, svoj prvi posao traži 27,4 hiljade ili 15,8%.

U četvrtom tromesečju 2020. stopa nezaposlenosti za starosnu grupu od 15 do 29 godina iznosila je 9,3%, što je porast od 2,6% u poređenju sa istim kvartalom 2019. Stopa nezaposlenosti kod muškaraca (starih od 15 do 29 godina) porasla je za 2,4% i 3,0% za žene, dostigavši 9,6 odnosno 8,9%.

U četvrtom tromesečju 2020. godine ukupan broj ekonomski neaktivnih ljudi (bez radne snage) starih 15 i više godina iznosio je 2 613 000, od čega 1 044 200 (40,0%) muškaraca i 1 568 800 (60%) žena. Broj ekonomski neaktivnih ljudi starosti 15-64 godina iznosio je 1 202 800 hiljada, ili 27,3% stanovništva iste starosne grupe. / ibna