Crna Gora: Centralna banka pregledala situaciju u bankarskom sektoru

Crna Gora: Centralna banka pregledala situaciju u bankarskom sektoru

Savet Centralne banke Crne Gore razmatrao je na 67. sednici održanoj u utorak stanje u bankarskom sektoru i uticaj pandemije, te konstatovao da su banke adekvatno odgovorile na krizu, dajući doprinos ublažavanju posledica pandemije novog koronavirusa po stanovništvo i privredu. Osim odobravanja moratorijuma, nastavljena je intenzivna kreditna aktivnost banaka, pa je od početka marta do kraja maja odobreno skoro 8.000 novih kredita, u vrednosti od oko 185 miliona evra. Savet je ocenio i da su, uz pažljivo odabrane mere CBCG, banke uspešno upravljale rizikom likvidnosti, kao i ostalim rizicima u svom poslovanju, koji su bili značajno uvećani, kao posledica suočavanja sa pandemijom. Na kraju maja 2020. godine, banke su ostvarile neto dobit koja je za 36% manja u odnosu na uporedni period prethodne godine, što je bilo uslovljeno formiranjem dodatnih rezervi za kreditne gubitke, kao i smanjenim neto prihodom od naknada.

Članovi Saveta upoznati su sa rezultatima analize koju je pripremila CBCG, a koja se odnosi na uticaj koji je pandemija novog koronavirusa imala na internet i mobilna plaćanja. Prema podacima za period januar-april 2020, ukupan broj platnih transakcija obavljenih mobilnim plaćanjem na kraju aprila je povećan za 49% u odnosu na januar ove godine. Broj platnih transakcija koje su fizička lica obavila mobilnim plaćanjem veći je za čak 73%. U istom izveštajnom periodu je evidentiran i rast broja novih korisnika mobilnog plaćanja za 14,7%, a posebno se izdvaja rast broja novih korisnika – fizičkih lica koja su sa pružaocima platnih usluga ugovorila korištenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu, od 15%. “Zaključeno je da je pandemija, pored svih negativnih posledica koje je sa sobom donela, doprinela finansijskom opismenjavanju građana Crne Gore i ubrzavanju procesa digitalne transformacije kojem smo posvećeni,” kaže se u saopštenju Banke.

Savet je razmatrao i usvojio Izveštaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april 2020. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama.

Na današnjoj sjednici, Savet je razmatrao i usvojio Izveštaj o poslovanju pružalaca finansijskih usluga sa stanjem na 31.03.2020. godine. Konstatovano je da je u sektoru mikrokreditiranja u prvom kvartalu u odnosu na kraj 2019. godine ostvaren rast ukupnog kapitala (5,12%), ukupnih kredita i potraživanja (2,3%) i likvidnih sredstava (143,6%). Nekvalitetni krediti u ovom sektoru su, na kraju marta ove godine, za 9,7% viši u odnosu na stanje na kraju 2019. Što se tiče poslovanja lizing društava, ovaj sektor je u prvom kvartalu tekuće godine karakterisala stabilnost, pozitivan finansijski rezultat i rast aktive (1%), potraživanja (2,4%) i kapitala (7,3%). U poslovanju faktoring sektora, koga čini samo jedno faktoring društvo, nije bilo značajnijih promena u odnosu na kraj prethodne godine.

Savet je danas usvojio Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za I kvartal 2020. godine.

Konstatovano je da će pandemija imati značajne posledice koje će se odraziti na crnogorsku privredu.

Na osnovu Izveštaja o kretanju cena za I kvartal 2020. godine, koga je danas usvojio Savet, konstatovano je da je inflacija u Crnoj Gori, merena potrošačkim cenama, u martu 2020. godine, u odnosu na decembar 2019. godine, iznosila – 0,4%. Prosečna stopa potrošačkih cena (prva tri meseca 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine) iznosila je 0,8%, dok su cene u martu u odnosu na isti mesec prethodne godine ostale nepromenjene. U Izveštaju se, dalje, navodi da modelska prognoza za kraj 2020. godine projektuje inflaciju u rasponu od 0% do 1,2%, sa centralnom tendencijom od 0,5%. Njoj je slična i ekspertska procena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od -0,2% do 1,8%, sa centralnom projekcijom od 0,8%.

Savet je usvojio i Izveštaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za I kvartal 2020. godine. Prema oceni banaka, tokom narednog kvartala se očekuje ublažavanje standarda (kriterijuma za odobrenje kredita) za mikro, mala i srednja preduzeća i potrošačke kredite. Takođe, ista očekivanja banke imaju i kada su u pitanju kreditni uslovi (kamatna stopa, troškovi provizije i naknada, zahtevani kolateral i sl.) za stanovništvo i privredu.

Savet se upoznao sa tokom stečajnog postupka Atlas banke AD u stečaju i aktivnostima stečajne uprave i razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.