Crna Gora mora sprovesti reforme u poglavljima 23 i 24

Crna Gora mora sprovesti reforme u poglavljima 23 i 24

Savet EU je u svom izveštaju o Crnoj Gori zaključio da je postignut napredak i ohrabrio zemlju da nastavi sa reformama kako bi napredovala na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

“Savet pozdravlja ukupni napredak postignut u pregovorima o pristupanju sa Crnom Gorom, sa 32 od 35 otvorenih poglavlja i 3 privremeno zatvorena do sada. Održan je značajan rad na usklađivanju sa pravnim tekovinama EU u većini oblasti. Međutim, sa kompletnim institucionalnim okvirom i velikim pravnim okvirom, sada je ključno da čitav sistem vladavine prava donese opipljivije rezultate i ojačane i održive rezultate. Konkretno, Savet naglašava da je napredak u poglavljima o vladavini prava i temeljnim pravima, kao što je navedeno u Pregovaračkom okviru, i dalje ključan i da će odrediti tempo pregovora o pristupanju. Stoga, Crna Gora sada treba da proaktivno pojača i ubrza svoje reformske napore – posebno u kritičnim oblastima slobode medija, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima – kako bi ispunila privremena merila za poglavlja 23 i 24. Samo kada je navedeno kriterijumi su ispunjeni, EU će biti u stanju da postavi zahteve vladavine prava kao merila za zatvaranje, koje će Crna Gora morati ispuniti pre zatvaranja ovih poglavlja,” kaže Savet u zaključcima o Crnoj Gori.

Takođe, Savet snažno ohrabruje Crnu Goru da pokaže jasnu političku volju i uloži značajne dodatne napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pranja novca i trgovine ljudima, uključujući efikasne istrage, krivična gonjenja i konačne presude, kao i da poboljša zaplenu i konfiskaciju imovinu kriminala. Takođe je potreban snažan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju na visokom nivou. Savet poziva Crnu Goru da garantuje bezbednu klimu, pogodnu za slobodu izražavanja i nezavisnost medija, uključujući pojačane napore da se istraže i reše slučajevi napada na novinare kao prioritet. Osiguranje nezavisnosti nacionalnog javnog emitera i uspostavljanje efikasnog mehanizma samoregulacije koji pokriva sve medije je od ključnog značaja.

Savet naglašava svoja očekivanja o snažnoj političkoj predanosti i istinskom angažmanu svih relevantnih institucija i aktera u svim tim naporima. Potrebne su i dalje akcije za nastavak reforme javne uprave i jačanje administrativnih kapaciteta i nezavisnosti institucija, posebno pravosuđa.

“Savet naglašava da izborna reforma ostaje od vitalnog značaja za ponovno uspostavljanje izbornog poverenja, te očekuje da sve strane preuzmu odgovornost i ponovo se uključe u konstruktivan i inkluzivan politički dijalog u parlamentu, uključujući i rad privremenog parlamentarnog odbora za reformu izbornog i drugih zakona, takođe u cilju daljeg procesa pridruživanja zemlje.

Što se tiče ekonomskih reformi, Savet pozitivno primećuje da se ekonomija nastavila snažnim rastom. U skladu sa Zajedničkim zaključcima Ekonomskog i finansijskog dijaloga, Savet ohrabruje Crnu Goru da smanji omer duga države, ojača fiskalno upravljanje, reši preostale zalihe nedovoljnih kredita, poboljša regulatorno okruženje, razvije sveobuhvatnu strategiju za kontinuirano procenu i smanjenje neformalne ekonomije, usvajanje i implementaciju novog zakonodavnog okvira o javnim nabavkama, javno-privatnim partnerstvima i koncesijama, te povećanje učešća na tržištu rada,” kaže se u zaključcima.

Savet srdačno pozdravlja kontinuiranu konstruktivnu i pozitivnu ulogu Crne Gore u daljem razvoju regionalne saradnje i unapređenju dobrosusedskih odnosa.

Savet i dalje snažno pohvaljuje Crnu Goru za njenu doslednu saradnju u pitanjima spoljne politike, a posebno njenu stalnu potpunu usklađenost sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Takođe pozdravlja kontinuirano aktivno učešće Crne Gore u misijama i operacijama u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.