Crna Gora: Novi set mera CBCG usmeren na najugroženije

Crna Gora: Novi set mera CBCG usmeren na najugroženije

Savet Centralne banke Crne Gore usvojio je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim merama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem, kojom se implementira peti set mera CBCG usmeren na sanaciju negativnih posledica pandemije.

„Usvajanjem ovog akta stvoreni su uslovi za olakšanje finansijske situacije određenim grupama stanovništva koje su posebno pogođene ili će, u narednom periodu, biti pogođene pandemijom COVID 19. Reč je o fizičkim licima koja su ostala ili će ostati bez posla i kojima je zarada smanjena ili će biti smanjena,“ ističe CBCG u saopštenju za javnost.

Prva mera, kako je pojašnjeno, odnosi se na uvođenje obaveznog moratorijuma u trajanju od šest meseci za fizička lica – korisnike kredita kojima je 31.03.2020. godine ili kasnije prestao radni odnos kao posledica epidemije COVID 19, koji na dan 31.12.2019. godine nisu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, a kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetna aktiva. Uvođenje moratorijuma se odnosi i na korisnike kredita kod mikrofinansijskih institucija i lizing društava.

Druga mera podrazumeva da su banke dužne da fizičkim licima – korisnicima kredita kojima je, usled posljedica pandemije na poslovanje njihovih poslodavaca, smanjena zarada za najmanje 10%, na njihov zahtev, odobre restrukturiranja kredita, u smislu produžetka roka otplate. Za lica čija je neto zarada pre smanjenja iznosila 550,00 eura (što je nešto više od prosečne zarade u Crnoj Gori) ili više, restrukturiranje se vrši ako je tom licu, nakon smanjenja zarade i plaćanja rate za kredit, ostao raspoloživi iznos manji od 220,00 eura (što je na nivou minimalne zarade u zemlji). Za ovu kategoriju će se, kroz restrukturiranje, produžiti rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dela zarade, nakon izmene plana otplate kredita, ne bude manji od 220,00 eura. Za kategorije korisnika kredita čija je neto zarada, pre smanjenja, bila ispod 550,00 eura, produžiće se rok otplate kredita tako da iznos neopterećenog dela zarade, nakon izmene plana otplate kredita, ne bude manji od iznosa neopterećene zarade koju je korisnik kredita imao pre smanjenja iste. Svi troškovi vezani za uspostavljanje novog plana otplate kredita (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, overa ugovora i dr.) padaju na teret banke.

Kao treća mera usvojene odluke, bankama se dozvoljava da, pri izračunavanju dospelih obaveza na osnovu Odluke o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama, u obračun tih obaveza, umesto 30%, uključuju 20% depozita po viđenju. Na ovaj način se bankama omogućava da efikasnije upravljaju svojim sredstvima.