ECRI pozdravlja značajan napredak Albanije, ali ostaje nekoliko pitanja koja izazivaju zabrinutost

ECRI pozdravlja značajan napredak Albanije, ali ostaje nekoliko pitanja koja izazivaju zabrinutost

U svom šestom izveštaju o Albaniji, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) pozdravlja značajan napredak koji je postignut, ali poziva na dodatne korake u rešavanju nekoliko pitanja koja izazivaju zabrinutost.

ECRI je pohvalio Albaniju za efikasnu i komplementarnu saradnju između narodnog advokata (ombudsmana) i komesara za zaštitu od diskriminacije (CPD), posebno njihovim naporima da skrenu pažnju na potrebu borbe protiv rasističkog i homo- / transfobičnog govora mržnje.

ECRI takođe pozdravlja usvajanje Nacionalnog akcionog plana za integraciju Roma i Egipćana 2016-2020, sa fokusom na njihov pristup obrazovanju, zapošljavanju i stručnom osposobljavanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, stanovanju, civilnoj registraciji i pravdi. Izveštaj takođe naglašava činjenicu da se tokom poslednjih pet godina broj romske i egipatske dece koja upisuju u predškolsko i obavezno obrazovanje skoro utrostručio.

Sledeći preporuku iz prethodnog izveštaja ECRI-a, kako bi osigurali da žrtve diskriminacije imaju efikasan pristup pravdi kroz funkcionalan i pravilno finansiran sistem pravne pomoći, vlasti su predložila relevantna zakonska rešenja, a koja je Parlament usvojio 2017. godine.

Pozitivni pomaci uključuju i projekte i strategije usmerene na borbu protiv zlostavljanja i ekstremizma u obrazovnom sistemu, skupštinsku rezoluciju o „zaštiti prava i sloboda osoba koje pripadaju LGBTI zajednici u Albaniji“ kao i akcioni plan vlade za zaštitu LGBTI zajednica.

Međutim, ECRI primjećuje da nekoliko pitanja izaziva zabrinutost i donosi niz preporuka kako ih rešiti. Poziva albanske vlasti da obezbede odgovarajuće finansijske i kadrovske resurse za sve veće aktivnosti Ombudsmana i da preduzmu konkretnije akcije u vezi sa preporukama za ravnopravnost koje daju odgovarajući odbori.

Prema ovom izveštaju, javne osude govora mržnje visokih političkih i drugih javnih ličnosti su izuzetno retke, pri čemu se u javnim raspravama često smatra prihvatljivim antiromski i homofobični diskurs. Iako su korisna osnova za postizanje pozitivnih promena, akcioni planovi još uvek nisu u potpunosti sprovedeni, navodi se u izveštaju, napominjući da su napori u borbi protiv zlostavljanja i ekstremizma u školama uglavnom svedeni na opšte mere podizanja svesti i nisu uspeli da efikasno pokriju ranjive grupe, poput romske i LGBTI dece. Štaviše, mnogi Romi i Egipćani ostaju izvan dosega stručnog obrazovanja i aktivnih programa zapošljavanja i  žive u neadekvatnim uslovima stanovanja, posebno u oblastima Kabash te Guri i Kuk u opštini Pogradec. Od vlasti se takođe traži da dorade potrebne podzakonske akte za Zakon o pravnoj pomoći i Zakon o socijalnom stanovanju./ibna