EK: Kritike Bosni i Hercegovini zbog sporog usvajanja preporuka

EK: Kritike Bosni i Hercegovini zbog sporog usvajanja preporuka

“Ukupno je Bosna i Hercegovina u ranoj fazi / ima određeni nivo pripreme s obzirom na nivo spremnosti i sposobnosti da preuzme  obaveze članstva u EU i mora značajno da ubrza proces kako bi se uskladio sa pravnom tekovinom EU i primenio i sprovodio srodno zakonodavstvo. Ograničen je ili nije postignut napredak u različitim poglavljima pravne tekovine EU tokom izveštajnog perioda. Posebnu pažnju treba obratiti na područja slobodnog kretanja roba, prava osnivanja i slobode pružanja usluga, informacionog društva i medija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, transportne politike, energetike, ekonomske i monetarne politike, statistike, socijalne politike i zapošljavanje, preduzetništvo i industrijske politike, regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata, obrazovanje i kultura, zaštita potrošača i zdravlja i finansijska kontrola,” navodi se u izveštaju Evropske Komisije za Bosnu i Hercegovinu.

EK ističe da je tokom većeg dela izveštajnog perioda Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bila blokirana iz političkih razloga, što je rezultiralo zaostatkom u donošenju zakona, a Savet ministara delovalo je u prelaznoj funkciji, do imenovanja nove vlade, koje se dogodilo tek u decembru 2019, 14 meseci nakon opštih izbora. Vlada entiteta Federacije BiH i dalje je u prelaznoj funkciji. Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR), prema predmetima Sejdić-Finci i srodnim slučajevima. Nije postignut napredak u poboljšanju izbornog okvira u skladu sa evropskim standardima i osiguravanju transparentnosti finansiranja političkih partija. Izmene i dopune usvojene u julu 2020. godine trebale bi omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru prvi put od 2008. godine. Takođe su u toku pripreme za održavanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i za razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU. Nije postignut napredak u osiguranju povoljnog okruženja za civilno društvo. Treba osigurati značajne i sistematske konsultacije sa civilnim društvom.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi  reforme javne uprave  (PAR) i nije postignut napredak u osiguranju profesionalne i depolitizovane državne službe i koordiniranog pristupa u kreiranju politika širom zemlje. Svi nivoi vlasti usvojili su strateški okvir za reformu javne uprave i sada treba da usvoje odgovarajući akcioni plan. Političko telo koje upravlja koordinacijom reforme javne uprave još uvek nije uspostavljeno. Da bi se zagarantovala profesionalna državna služba, postupci državne službe moraju se zasnivati na principima zasluga i bez političkog uplitanja.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi / ima određeni nivo pripreme u oblasti  pravosuđa. Tokom izveštajnog perioda nije postignut napredak u ovoj oblasti. Nisu preduzete odgovarajuće mere za rešavanje nalaza izveštaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava. Reforme integriteta naišle su na otpor pravosuđa. Evidentni znaci pogoršanja zahtevaju hitne mere za jačanje integriteta i povratak poverenja građana u pravosuđe, počev od verodostojnog i rigoroznog sistema verifikacije finansijskih izveštaja nosilaca pravosudnih funkcija. Prepreke pravosudnim reformama od strane političkih aktera i unutar pravosuđa i loše funkcionisanje pravosuđa podrivaju uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi / ima određeni nivo pripreme u prevenciji i  borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nije postignut napredak u adresiranju ključnih prioriteta mišljenja i preporuka za 2019. godinu u ovoj oblasti, kao i nalaza ekspertskog izveštaja o pitanjima vladavine prava. Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i predstavlja ozbiljnu zabrinutost, jer svi nivoi vlasti pokazuju znake političkog hvatanja koji direktno utiču na svakodnevni život građana. Postoje sistemski nedostaci u operativnoj saradnji agencija za sprovođenje zakona i vrlo ograničena razmena obaveštajnih podataka. Policija je ranjiva na političko mešanje. Finansijske istrage i zaplena imovine uglavnom su neefikasni. Tačka za kontakt sa Europolom još nije operativna. Nisu preduzeti koraci za uspostavljanje saradnje sa Eurojustom. Zemlja treba da poboljša svoj kapacitet i nastavi napore u borbi protiv terorizma i trgovine drogom.

Što se tiče  osnovnih prava, dok je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom uspostavljen; ostaje da se usvoji sveobuhvatan strateški okvir. Preduzeti su neki koraci – posebno je Ustavni sud ukinuo odredbu o smrtnoj kazni u Ustavu entiteta Republike Srpske, a prva LGBTI parada ponosa održala se mirno u Sarajevu. Izazovi ostaju u pogledu slobode okupljanja, posebno u  Republici Srpskoj. Potrebne su značajne reforme kako bi se obezbedilo da svi građani mogu da ostvaruju svoja politička prava i da se prevaziđe praksa „dve škole pod jednim krovom“ i obezbedi inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve. Nije postignut napredak u garantovanju slobode izražavanja i medija i zaštiti novinara obezbeđivanjem odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva pretnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima i obezbeđivanjem finansijske održivosti javnog radiodifuznog sistema.

“EU je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju  migracijama. EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da hitno preduzmu sve neophodne mere kako bi sprečile razvoj humanitarne krize. EU takođe očekuje da se kršenja zakona pravilno istraže. Bosna i Hercegovina mora osigurati efikasnu koordinaciju, na svim nivoima, upravljanja granicama i kapaciteta za upravljanje migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila,” navodi se u izveštaju.

Što se tiče  ekonomskih kriterijuma, Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i nalazi se u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Kvalitet ekonomskog upravljanja trpeo je zbog kašnjenja u formiranju vlade i nedovoljne saradnje na entitetskom i državnom nivou, parališući, između ostalog, napredak ka poboljšanju poslovnog okruženja kojeg koče značajne slabosti, uključujući postupke ulaska i izlaska sa tržišta, vladavinu zakona i nadzorne i regulatorne institucije. Ekonomski rast pogodovao je snažnoj domaćoj potražnji, koja je odražavala znatne prilive doznaka radnika i nisku inflaciju. Javni sektor je ostao prevelik i neefikasan. Finansijski sektor je ostao stabilan, a kreditiranje se povećalo, dok je nezaposlenost opala, delom i zbog značajnog odliva radne snage. Međutim, ekonomski uticaj COVID-19 doveo je do snažnog pada ekonomskih aktivnosti i do osipanja tržišta rada.

Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i ostaje u ranoj fazi u smislu kapaciteta da se nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama u EU. Ukupan kvalitet obrazovanja i dalje je nizak, dok mere za poboljšanje transportne i energetske infrastrukture ostaju nedovoljne. Obim strukturnog prilagođavanja je ograničen, iako je došlo do određene diverzifikacije u trgovinskoj strukturi zemlje.

Bosna i Hercegovina je nastavila aktivno učestvovati u  regionalnoj saradnji  i održavati dobrosusedske odnose. Postignut je napredak u usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i trebalo bi ga dalje nastaviti.