Energija: Srbija daleko zaostaje, kaže Evropska komisija

Energija: Srbija daleko zaostaje, kaže Evropska komisija

Srbija je postigla ograničen napredak u energetskom sektoru, dok sektori zaštite okoline i klimatskih promena još uvek nisu dobili potrebnu pažnju, kaže najnovija godišnja ocena Evropske komisije o provedbi reformi u zemlji.

Posebno, prema Evropskoj komisiji, Srbija treba da, između ostalog, promoviše investicije kako bi podržala projekte energetske efikasnosti uspostavljanjem održivog sistema finansiranja i sprovođenjem reformi za uvođenje tarifa za električnu energiju koje odražavaju troškove, ali i u potpunosti vodi računa o investicionim potrebama, obavezama o klimatskim promjenama i implikacijama na socijalnu bezbednost.

U 2017. godini neregulisano tržište činilo je 44,4% ukupne potrošnje električne energije.

Napominje se da je regulisano tržište ono koje je pod nadzorom ili kontrolom u određenoj meri od strane države ili određenog javnog entiteta.

Podseća se da je završeno odvajanje državne kompanije za električnu energiju i operatora distributivnog sistema Elektroprivreda Srbije (EPS).

 

Međutim, ostaje zabrinutost u pogledu efikasne implementacije funkcionalnog odvajanja u vezi sa nezavisnim donošenjem odluka.

Istovremeno, svaki dalji razvoj hidroenergetskih projekata mora ići ruku pod ruku sa zakonodavstvom EU o zaštiti životne sredine.

Evropska komisija napominje da energetski sporazum između Srbije i Kosova mora biti sproveden bez daljeg odlaganja, dok bi Srbija trebalo da uspostavi regionalno koordinisane aukcije sa svojim susedima na Zapadnom Balkanu.

Takođe, funkcionalno razdvajanje operatora elektroenergetskog sistema Elektromreža Srbije (EMS) mora biti završeno u skladu sa zahtevima Ugovora o energetskoj zajednici.

Konačno, kada je reč o obnovljivim izvorima energije, usvajanje i implementacija zakonodavstva o biogorivima još uvek je u toku, kao i njihova stvarna upotreba u sektoru transporta.

Srbija je preduzela neke korake ka zaštiti životne sredine, ali izgleda da je napredak ograničen u pogledu daljeg usklađivanja sa strateškim planiranjem EU./ibna