EU otkazuje projekat vredan 12 miliona evra za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu

EU otkazuje projekat vredan 12 miliona evra za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu

Kancelarija EU na Kosovu / Specijalni predstavnik EU žali zbog toga što je bila prisiljena da otkaže projekat vredan 12 miliona evra za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu. Odluka o tako važnom projektu zasniva se na saradnji između centralnih i lokalnih vlasti i radi se u konsultaciji sa lokalnim stanovništvom. Nažalost, kosovske lokalne vlasti na kraju nisu podržale projekat.

Projekti su predviđali izgradnju objekta koji će skladištiti opasan otpad sa celog Kosova, u skladu sa standardima EU za zaštitu okoline i zdravlja.

Projekat „Razvoj dizajna za skladištenje opasnih materijala“ uključen je u kosovski Akcioni plan za životnu sredinu 2011-2020, Strategiju Kosova za upravljanje otpadom 2013-2022 i Srednjeročni okvir rashoda. Akcija obuhvata izgradnju objekata za skladištenje opasnog otpada na osnovu odluke Vlade Kosova iz 2010. godine. Nakon toga, projekat je uključen u Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) program EU 2015. godine. Vlada je trebalo da obezbedi da projekat izgradnje skladišta opasnog otpada bude odobren od strane Skupštine opštine.

Vlada je prvobitno identifikovala zemljišnu parcelu unutar starog vojnog kompleksa u Harilaku, Kosovo Polje, za koju je nakon preliminarnih studija utvrđeno da nije pogodna zbog neeksplodiranih ubojnih sredstava i starih bunkera, što je onemogućilo izgradnju.

Nakon nekoliko zahteva od strane EU na Kosovu, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u opštini Kosovo Polje je identifikovalo alternativnu lokaciju. Skupština opštine, međutim, odbacila je gradnju objekta na svojoj teritoriji, ne ostavljajući EU na Kosovu drugu mogućnost osim da otkaže projekat.

Bez identifikovane parcele zemljišta, više nije moguće provesti Procenu uticaja na životnu sredinu, detaljan projekt, pripremiti dosje tendera i relevantnu proceduru odabira izvođača radova do roka za ugovaranje od 15. decembra 2019. godine. Jednostavno nema vremena za identifikaciju nove parcele i za ponovno obavljanje svih pripremnih radnji (geologija, geotehnika, idejni projekti, javne konsultacije, itd.).

EU izražava žaljenje zbog otkazivanja ovog projekta, koji je trebao pružiti veliku korist čitavoj populaciji kroz osiguravanje pravilnog skladištenja opasnog otpada. O ovom otpadu se trenutno niko ne brine i kao takvo predstavlja opasnost za zdravlje ljudi širom Kosova.

Kosovo od EU godišnje dobija skoro 100 miliona evra finansijske pomoći. EU ostaje posvećena bliskoj saradnji sa Kosovom, uključujući i lokalne vlasti, kako bi investirala u bolju zaštitu životne sredine./ibna