EU ponovo upozorila BiH da prekine preferencijalni tretman domaćih ponuđača i obnovi usklađenost sa SSP-om

EU ponovo upozorila BiH da prekine preferencijalni tretman domaćih ponuđača i obnovi usklađenost sa SSP-om

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se putem video-konferencije 22. aprila 2021. da razgovaraju o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i usaglašavanju zakonodavstva BiH sa pravnom tekovinom EU u oblasti trgovine, industrije, carina i oporezivanja.

“Strane su na sastanku razgovarale o kretanjima u navedenim oblastima i razmenile detaljnu statistiku o trgovini. Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da snažno ubrza napore za jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta, koordinaciju i pravnih okvira u svim povezanim oblastima, te podsetila na značaj državnih sektorskih strategija,” navodi se u saopštenju za javnost Delegacije EU u BiH.

Po pitanju trgovine, EU je navela da je pandemija COVID-19 imala snažan uticaj na trgovinu širom sveta. Izvoz iz BiH u EU u toku 2020. opao je za 7,3% a uvoz iz EU opao je za 12,2%. EU je i dalje prvi trgovinski partner Bosni i Hercegovini, sa 65,1% ukupne trgovinske razmene. EU je naglasila da je režim autonomnih trgovinskih mera za izvoz određenih vrsta voća, povrća i vina sa zapadnog Balkana u EU produžen na period od 5 godina do kraja 2025. što se pokazalo kao dragocena pomoć izvoznicima iz BiH. U tom kontekstu, EU je podsetila BiH na značaj poštovanja odredbi SSP-a u pogledu trgovine, kako bi nastavila da ubire korist od poboljšanog pristupa tržištu EU. Unija je pozvala na finalizaciju i usvajanje zakona o akcizama i pravilnika u skladu sa pravnom tekovinom EU, kako bi se obezbedili isti uslovi za uvoznike i lokalne proizvođače, uključujući male pivare. EU je takođe ohrabrila BiH da intenzivira i zaključi otvorene bilateralne pregovore u cilju završetka priključivanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Po pitanju slobodnog kretanja robe, EU je zapazila početne korake BiH na izradi državne strategije infrastrukture kvaliteta i očekuje da pregleda finalni nacrt. EU pozdravlja imenovanje članova Saveta za meriteljstvo.

Po pitanju oporezivanja, EU je pozdravila ratifikaciju Multilateralne konvencije OECD-a i Saveta Evrope o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC) i ohrabrila BiH da usvoji nove zakone o PDV-u i akcizama kako bi se dalje uskladila sa pravnom tekovinom EU. U oblasti carina, EU je pozvala BiH da se pridržava planiranog rasporeda za provođenje sledeće faze Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS). Podstakla je BiH da provede e-potpis u celog zemlji i obezbedi interoperabilnost različitih e-potpisa širom zemlje. BiH je pozvana da usvoji novi zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama poverenja za elektronske transakcije sa jednim nadzornim telom za celu zemlju, u skladu sa pravnom tekovinom EU.

EU je naglasila potrebu usaglašenog državnog pristupa planiranju i provođenju politike u području industrije i malih i srednjih preduzeća (MSP), takođe u cilju jačanja ekonomske otpornosti nakon pandemije COVID-19. EU je posebno podstakla finalizaciju i usvajanje strateških smernica za usaglašavanje podrške MSP-ovima i preduzetništvu. EU je podsetila da su za brži oporavak nakon pandemije potrebne efikasne i dobro koordinisane strukturalne reforme. Razgovarano je o aktivnostima za postavljanje državnih preduzeća u istu ravan sa drugim industrijskim preduzećima kako bi se povećao potencijal za rast. Potrebna je snažna posvećenost i konstruktivan angažman svih partnera zapadnog Balkana šest (WB6), uključujući BiH, za zajedničko regionalno tržište, katalizator dublje regionalne ekonomske integracije i stepenicu ka jedinstvenom tržištu EU. U oblasti javnih nabavki, EU je pozvala BiH da bez odlaganja ukine praksu preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača i uspostavi usklađenost sa SSP-om na tom polju. Na koncu, EU je naglasila potrebu za provođenjem mera koje predviđa Program ekonomskih reformi kao i Smernica politike na osnovama Ekonomskog i finansijskog dijaloga.

Sastanku su zajedno predsedavali ispred Bosne i Hercegovine Brankica Pandurević, pomoćnica ministra za ekonomski razvoj i preduzetništvo pri Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te ispred EU Ingrid Jenezova, stalni sekretar pododbora iz Generalne direkcije Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju.