EU: Savet odobrio izmenjeni budžet za 2020. godinu

EU: Savet odobrio izmenjeni budžet za 2020. godinu

EU gotovo sav preostali novac iz ovogodišnjeg budžeta stavlja na raspolaganje za borbu protiv pandemije COVID-19.

Savet je danas pismenom procedurom usvojio dva predloga kojima se menja budžet EU za 2020. godinu kako bi se oslobodila sredstva za odgovor na krizu COVID-19

Novac se takođe stavlja na raspolaganje kako bi se Grčkoj pomoglo u suočavanju sa povećanim migracionim pritiscima i kao podrška obnovi Albanije nakon potresa.

Obaveze su ukupno povećane za 3,57 milijardi evra i sada iznose 172,2 milijarde evra. Plaćanja su povećana za 1,6 milijardi evra i dostigla su ukupno 155,2 milijarde evra.

„Revidirani budžet EU za 2020. godinu otvara ključne resurse za rešavanje dosad neviđenih izazova sa kojima su suočene EU i njene zemlje članice. Naš glavni prioritet je pomoć nacionalnim zdravstvenim sistemima u borbi protiv epidemije COVID-19. Taj novac će se koristiti za finansiranje medicinskih potrepština, izgradnju terenskih bolnica i prebacivanje pacijenata na lečenje u druge države članice“, kaže Zdravko Marić, potpredsednik Vlade i ministar finansija Hrvatske.

Nacrtom izmene budžeta br. 1 povećane su obaveze za 567 miliona evra, a plaćanja za 77 miliona evra.

115 miliona evra namenjeno je za mere sufinansiranja u rešavanju epidemije COVID-19. Ovo uključuje pomoć državama članicama u vraćanju građana iz inostranstva kao i nabavku lične zaštitne opreme kroz zajedničke nabavke. Daljnjih 3,6 miliona evra namenjeno je jačanju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

350 miliona evra biće dostupno za podršku Grčkoj jer se zemlja suočava sa sve većim migracionim pritiscima. Sredstva će se koristiti za razvoj prihvatnih kapaciteta, unapređenje sistema i procedura za azil i poboljšanje zaštite spoljnih granica Grčke i Bugarske. Neke od ovih mera takođe će pomoći u borbi protiv COVID-19, jer su migranti i izbeglice veoma ranjiva grupa.

100 miliona evra izdvaja se za podršku obnovi u Albaniji nakon zemljotresa koji je pogodio zemlju 26. novembra 2019. godine.

Druga manja prilagođavanja sprovode se za Evropsko javno tužilaštvo, Evropski računski sud i ombudsmane.

Nacrt amandmana na budžet (DAB) br. 1/2020:

Nacrtom amandmana budžeta br. 2 predviđeno je dodatnih 3 milijarde evra preuzetih obaveza i 1,53 milijarde evra za isplate u vezi pandemije COVID-19.

2,7 milijardi evra biće upotrebljeno za finansiranje pružanja hitne zdravstvene pomoći kao što su skladištenje i distribucija osnovnih resursa, formiranje privremenih bolnica i prekogranični prevoz pacijenata.

Ove akcije će se usmeravati putem Instrumenta za hitnu pomoć (ESI), koji je kreiran 2016. za suočavanje sa masovnim prilivom izbeglica u Grčku. U tom cilju, Savet je paralelno usvojio uredbu za ponovno aktiviranje ESI-ja i proširenje njegovog obima.

Preostalih 300 miliona evra biće iskorišteno za povećanje kapaciteta za skladištenje, koordinaciju i distribuciju osnovnih medicinskih potrepština, kao što su zaštitna oprema i respiratori. Takve mere će se finansirati kroz Mehanizam civilne zaštite Unije / rescEU. / Ibna