Finansijska pismenost u Crnoj Gori treba biti poboljšana

Finansijska pismenost u Crnoj Gori treba biti poboljšana

U Centralnoj banci Crne Gore održana prva sednica Nacionalnog komiteta za razvoj finansijske edukacije, čiji su članovi ministar finansija Darko Radunović, ministar prosvjete dr Damir Šehović, guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić, predsjednik Komisije za tržište kapitala dr Zoran Đikanović i predsjednik Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević.

“Reč je o radnom telu koje je formirao Savet za finansijsku stabilnost, a koje ima zadatak da, na sistemski i sveobuhvatan način, koordiniše pripremu nacionalnog programa razvoja finansijske edukacije,” pojašnjava CBCG u saopštenju za javnost.

Program razvoja finansijske edukacije će, na bazi sprovedene analize aktuelnog stanja i i identifikovanih prioriteta i ciljnih grupa, a uvažavajući međunarodne standarde, smernice i dobru praksu u oblasti finansijske edukacije, definisati predlog mera i aktivnosti za unapređenje opšteg nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori. Prilikom pripreme ovog programa Crna Gora će, kao korisnica tehničke pomoći MMF-a za oblast finansijske edukacije, imati podršku eksperata Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Na sednici je konstatovano da finansijska edukacija posebno dobija na značaju globalizacijom finansijskog tržišta i ubrzanim razvojem tehnologije. Zaključeno je da treba pažljivo osmisliti programe finansijske edukacije za različite ciljne grupe. Naglašeno je da posebnu pažnju treba posvetiti mlađoj populaciji, tj. deci školskog uzrasta i da u pristupu ovoj ciljnoj grupi treba koristiti inovativne i tehnološki napredne metode.

Dogovoren je intenzivan rad na pripremi programa razvoja finansijske edukacije, koji će predstavljati neophodnu dopunu zdravog finansijskog regulatornog i nadzornog okvira.