Grčka: Privredna komora smatra da 1,7 miliona radnika oseti ekonomske posledice COVID-19

Grčka: Privredna komora smatra da 1,7 miliona radnika oseti ekonomske posledice COVID-19

Grčka ekonomija će morati da nosi „težak“ teret u 2020. godini, što je potvrdila i Grčka privredna komora koja izveštava da će više od 1,7 miliona radnika biti pogođeno ekonomskom krizom. Posebna studija o efektima zdravstvene krize na grčku ekonomiju ističe da ukupan broj zaposlenih koji će direktno ili indirektno biti pogođen iznosi oko 1 729 200.

U stvari, Privredna komora smatra da će višak radnika biti ogroman. Kao što se u izveštaju napominje, u novoj normalnosti preduzećima će trebati manje osoblja za opsluživanje ograničenog broja kupaca. Kao rezultat, oni će smanjiti broj zaposlenih i otpustiti osoblje, jer neće imati prometa koji su ranije imali. Pad privrednih aktivnosti, posebno u turističkoj industriji, saobraćaju, zabavi i umetnosti, biće naročito ozbiljan do zime.

Pored neposrednih efekata na smanjenje ekonomske aktivnosti i zaposlenosti, postoje i indirektni efekti na tržište rada sa promenama u načinu na koji ćemo morati da radimo (rotacija, posao od kuće, povećana zaposlenost sa skraćenim radnim vremenom) i vrsti radnog odnosa. Postoje snažni znakovi porasta broja radnika koji nisu osigurani, koji uključuje ljude koji rade kod kuće, a rad inspekcije rada čine još težim ili nemogućim. Promjena radnih odnosa takođe će se negativno odraziti na plate i druge beneficije.

Uticaji i viškovi

Efekti pandemije direktno utiču na zaposlene u sektorima „Trgovina na veliko i malo“ i „Smeštaj i ugostiteljske usluge“ (1,089.4 hiljada ljudi). Pored toga, direktno su pogođeni (204,8 hiljada ljudi) u sektoru „Transport i skladištenje“ i 55,5 hiljada ljudi u sektoru „Umetnost i zabava“. Inirektne posledice pandemije posebno su vidljive u prerađivačkoj industriji (379,9 hiljada ljudi).

Prema posebnom izveštaju Komore, pretpostavljajući da je otpušteno 25% uslužnih radnika i prodavca u prodavnicama i na otvorenim tržnicama (231,8 hiljada ljudi), 15% onih koji se bave naukom i umetnošću (68, 2 hiljade ljudi), 20% onih koji su radili kao kancelarijski radnici (90,9 hiljada ljudi), očekuje se da će se broj nezaposlenih povećati za 390,9 hiljada ljudi.

Broj otpuštanja iz preduzeća na čije poslovanje je ova situacija uticala, rezultiraće ukupnim smanjenjem nacionalnog dohotka i posledično smanjenjem potražnje za robom i uslugama i odgovarajućom ponudom. / ibna