Istraživanje:Kako Grci i Turci vide svoje komšije

Istraživanje:Kako Grci i Turci vide svoje komšije

Helenska fondacija za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP) i Organizacija za istraživanje i analizu (diANEosis) u saradnji sa kompanijama MRB HELLAS i turskom KONDA, osmislile su i sprovele sveobuhvatni projekat čiji je glavni cilj bio istraživanje i utvrđivanje percepcije dva naroda i donosilaca odluka u vezi sa njihovim odnosima, ističući tačke razumevanja i razlike.

U okviru programa, napravljeno je i sprovedeno dvostruko kvantitativno istraživanje u Grčkoj i Turskoj na reprezentativnom uzorku građana koji ispunjavaju uslove. Upitnik dve ankete bio je isti tako da su rezultati uporedivi.

Ovaj izveštaj sumira glavne nalaze kvantitativnih istraživanja koja su paralelno vršena u Grčkoj i Turskoj na reprezentativnim uzorcima odraslog stanovništva dveju zemalja.

Pokazatelji optimizma

I Grci i Turci u svojoj većini negativno karakterišu trenutnu situaciju u svojoj zemlji. Grci sa 52,1% i Turci sa 62,5%. Predviđanja za kurs njihovih zemalja u narednih 12 meseci ostaju negativna, kako za Grke sa 57%, tako i za Turke sa 49,9%.

Što se tiče njihove lične / porodične finansijske situacije u narednih 12 meseci, Grci sa 49,6% predviđaju stagnaciju. Turci veruju da će u bliskoj budućnosti za 21,2% poboljšati i pogoršati lične finansije za 40,6%.

Pogled na komšije

36,9% Grka posetilo je Tursku, a 46,9% je stupilo u kontakt sa Turcima. S druge strane, 2,7% Turaka je posetilo Grčku, a 14,4% je srelo Grka.

Prema istraživanju, 32% Grka je čulo nešto negativno iz njegovog porodičnog okruženja o Turcima, dok odgovarajući procenat za Turke iznosi samo 6,3%.

Grci sa 56,7% kažu da su više informisani o dešavanjima u Turskoj u odnosu na Turke koji su obavešteni o dešavanjima u Grčkoj po stopi od 42,7%.

Oba naroda su podjednako nacionalno ponosna, 83,9% Grka i 80,6% Turaka. Pored toga, turski građani u većoj meri veruju u superiornost svoje kulture sa 75,8%, u poređenju sa 49,6% Grka.

Stope prihvatanja mešovitih brakova su slične u obe zemlje, sa 32% i 38%.

Turci se čine tolerantnijim u stvaranju prijateljskih odnosa sa Grkom (74%) od Grka sa Turcima (60,6%).

Oba naroda veruju gotovo u istoj meri da postoje više kulturne razlike, 39,8% za Grke i 33,6% za Turke, od njihovih zajedničkih elemenata, 11,2% za Grke i 11,8% za Turke.

Bez obzira na razlike, i Grci (68,1%) i Turci (73,5%) tvrde da se između dva naroda mora naći način mirnog suživota.

U tom kontekstu, 36,1% Grka i 31,6% Turaka smatra da je pomirenje dva naroda teško i da uvek treba postojati mogućnost za odbranu zemlje.

Glavne razlike

Problemi u pomorskom prostoru, uglavnom na Egejskom i sekundarno na istočnom Mediteranu, monopolizuju agendu razlika između dva naroda sa oko 58% u obe ankete. Svi ostali problemi poput izbeglica, međunarodnog terorizma, ugnjetavanja manjina imaju vrlo niske stope.

Odgovarajuća rešenja za određena pitanja

Kiparsko pitanje

Grci u procentu 56,5% smatraju dvozonalnu federaciju dve zajednice (PFM) kao najprikladnije rešenje za kiparski problem, dok u Turskoj marginalnu većinu sa 42,8% i 40,5% ima rešenje koje uključuje dve suverene države.

Rešenje dve države takođe podržava snažna manjina u Grčkoj sa 27,5% sa sve većim tendencijama među onima koji se identifikuju kao desničari ili bez političkog identiteta.

Pristupanje Turske Evropskoj uniji (EU)

53,6% Turaka želi da se pridruži EU, procenat onih koji se protive tome je 18,5%, a 21,5% neutralan u pogledu ove perspektive.

U Grčkoj 51,8% negativno gleda na izglede Turske za članstvo u EU, a 20,2% pozitivno. 24,8% Grka je neutralno.

Uloga međunarodnog faktora

Oba naroda sumnjičava su prema ulozi koju bi međunarodna zajednica mogla igrati u njihovim odnosima, s tim da Turci u 70,3% više veruju, u odnosu na 53,4% Grka, da će međunarodna zajednica favorizovati drugu stranu.

Oba naroda veruju da EU diskriminiše u korist druge zemlje i čini im nepravdu. 64% Turaka deli ovo gledište, dok se u Grčkoj, iako je članica EU, 53,7% slaže.

Što se tiče ostalih velesila, postoji relativna ravnoteža u pogledu položaja Rusije, gde 46,9% Grka veruje da ova zemlja podržava Tursku, a 42,7% Turaka da podržava Grčku.

Odnosi između Turske i Sjedinjenih Država su problematični, sa 62,8% Turaka koji veruju da ova zemlja podržava Grčku.

Odgovarajući procenat podrške Turskoj iz SAD u pogledu razlika sa Grčkom iznosi 43,2%. / Ibna