Kipar: Zaključci Anketnog odbora o naturalizaciji stranih investitora polako izlaze na videlo

Kipar: Zaključci Anketnog odbora o naturalizaciji stranih investitora polako izlaze na videlo

Zaključci tročlanog Anketnog odbora u vezi sa naturalizacijom stranih investitora, pod predsedavanjem Dimitre Kalogirou, predsednice Grčke komisije za tržište kapitala, objavljeni su danas, kako je i najavio kiparski predsednik Nicos Anastasiades u pisanom saopštenju 23. decembra ove godine.

Pored Dimitre Kalogirou, komisiju su činili Andreas Zachariades, bivši pomoćnik generalnog revizora, i Elli Flourentzou, predstavnica pravne službe.

Na osnovu iste izjave predsednika Republike, ponavlja se da će „događaji koji su skriveni u redigovanim dokumentima, takođe biti objavljeni odmah nakon okončanja krivične istrage, sa izuzetkom onih koji se tiču ličnih podataka“.

Dimitra Kalogirou je naglasila da nalaz daje transparentnost i odnosi se na 12 dosijea i 42 slučaja naturalizacije. Takođe je govorila o mogućoj disciplinskoj, administrativnoj i krivičnoj odgovornosti. Što se tiče krivičnih odgovornosti, one su trenutno u poodmakloj fazi istrage u Pravnoj službi; ona je takođe naglasila da su imena skrivena u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Najvažniji nalazi tročlanog odbora su sledeći:

– Čini se da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije insistiralo na pažljivom popunjavanju svih polja zahteva za naturalizaciju. Tročlani odbor smatra da odgovarajući obrazac treba revidirati.

– Na osnovu nalaza, izvor prihoda i stvarne motivacije investitora nisu provereni.

– Takođe nije bilo dovoljno provere autentičnosti preporuka, dok su određene advokatske kancelarije svesno tolerisale slučajeve sa nepotpunim biografijama ili lažnim informacijama.

– Bilo je slučajeva u kojima su izvršene isplate veće za 200% od stvarne vrednosti investicija; na primer, za zemljište čija je procenjena vrednost 200.000 u zemljišnim knjigama isplaćeno je 5,5 miliona evra, dok je za drugu imovinu procenjene vrednosti 950.000 evra plaćeno 2,25 miliona evra.

– Bilo je i slučajeva nepotpunih podataka u vezi sa uplatom PDV-a, za koje postoji preporuka da istragu sprovede Poreska uprava.

– Postoji i izveštaj o prijavi koja je prvobitno odbijena, ali je naknadno odobrena, nakon intervencije tadašnjeg ministra finansija.

– Bilo je i slučajeva u kojima banka nije primenila odgovarajuće postupke pregleda transakcija i praćenje računa kako bi utvrdila izvor i poreklo novca.

– Bio je slučaj da je investitor svojom kreditnom karticom platio iznos od 3 miliona evra. Ono što je čudno je činjenica da je u roku od 30 minuta 16. avgusta 2016. izvršeno 25 transakcija.

Od 42 naturalizacije osoba koje je komisija pregledala, svi osim dva slučaja koji se odnose sedam osoba zadovoljili su standardne kriterijume za naturalizaciju. Članovi odbora predlažu da lišavanje statusa kiparskog državljanina treba razmotriti za dvanaest osoba, jer su dotične osobe optužene za slučajeve krađe i prevare. / ibna