Kongres Saveta Evrope suorganizuje Prvu građansku skupštinu u Mostaru radi promocije deliberativne demokratije

Kongres Saveta Evrope suorganizuje Prvu građansku skupštinu u Mostaru radi promocije deliberativne demokratije

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, zajedno sa Gradom Mostarom, organizuju Građansku skupštinu koja će biti otvorena 10. jula 2021. godine, kao deo prvog savetodavnog procesa ove vrste u Bosni i Hercegovini i na jugoistoku Evrope. Otvaranje i prezentacije zainteresovanih strana i stručnjaka biće emitovane na namenskoj veb lokaciji.

Tokom četiri uzastopna vikenda, Građanska skupština ćeokupiti reprezentativnu grupu od 48 slučajno odabranih građana koji će diskutovati i dati preporuke o čistoći grada i održavanju javnih prostora u Mostaru. Ovu temu predložili su građani Mostara i izabrali je nakon konsultacija sa organizacijama civilnog društva i gradskim vlastima.

Skupština je organizovana na osnovu prilagođene metodologije koja obezbeđuje transparentan i inkluzivan proces i omogućava građanima da o toj temi uče od relevantnih stručnjaka i iskustava u drugim gradovima, kao i da čuju stavove lokalnih aktera i političkih predstavnika.

Skupština predstavlja priliku građanima da se više angažuju u razvoju politike i donošenju odluka, a lokalnim vlastima u Mostaru da se istinski obrate preporukama građana o pitanju koje ih zanima, pionirskim pristupom deliberativne demokratije. Ovaj oblik učešća građana koristi se u mnogim zajednicama na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou gde vlasti žele da poboljšaju kvalitet lokalne uprave uz doprinos reprezentativnih grupa građana i civilnog društva.

Kako je rečeno iz organizacije “GradiMO” Skupštinu će inaugurisati Bernd Voehringer, predsednik Komore lokalnih vlasti u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope; Bojana Urumova, šefica kancelarije Saveta Evrope u Sarajevu; Salem Marić, predsednik Gradskog veća grada Mostara; i Radmila Komadina, savetnica u upravi Grada Mostara.

Uoči Skupštine građana, u petak će u prostorijama Gradske vijećnice Mostara biti potpisan Memorandum o saradnji između Saveta Evrope i Grada Mostara.

Skupština građana je organizovana u okviru projekta „Izgradnja demokratskog učešća u gradu Mostaru“ koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u okviru Akcionog plana Saveta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u proces i povećaju svoj doprinos lokalnom odlučivanju. Zauzvrat će ovaj proces poticati dijalog na lokalnom nivou i doprineti revitalizaciji demokratskih procesa u Mostaru.