Kosovo: EULEX predstavio prvi izveštaj o monitoringu javnog pravousđa

Kosovo: EULEX predstavio prvi izveštaj o monitoringu javnog pravousđa

Misija Evropske unije na Kosovu (EULEKS) predstavila je juče svoj prvi javni sistemski i tematski izveštaj o pravosuđu na Kosovu. Izveštaj pokriva period od septembra 2019. do sredine marta 2020. godine i uključuje nalaze 107 praćenih slučajeva i 312 ročišta, kao i konkretne preporuke kosovskim vlastima da poboljšaju pravosudni sistem.

Obraćajući se učesnicima, šef EULEKS-a Lars-Gunnar Wigemark naglasio je dve jedinstvene karakteristike rada Misije na monitoringu pravousuđa:

„Prvo, Misija uživa puni pristup pravosudnim, tužilačkim i policijskim sistemima koje su kosovske vlasti odobrile u junu 2018. godine, kada je EULEKS ukinuo izvršne funkcije u pravosuđu. To nam omogućava da nadzor nad suđenjima koji se obavlja zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama i specijalizovanim organizacijama civilnog društva upotpunimo revizijom „iza kulisa“ i procenom kako se rešavaju konkretni slučajevi pre i posle sudske sednice. Drugo, nadgledanje Misije pokriva čitav lanac krivičnopravnog sistema, kao i aspekte sistema građanskog pravosuđa. “

Kosovski ministar pravde, Selim Selimi, govorio je o procesu reforme za jačanje pravosudnog sistema: „Funkcionalni pregled vladavine zakona i proces odgovornosti, uključujući proveru, pokazatelji su da Kosovo prelazi sa refleksije na fazu primene, i da neće stajati na mestu kada se suoči sa segmentima koji podrivaju pravosudni sistem. Oba ova procesa deo su reforme čiji je cilj povećanje odgovornosti, efikasnosti i profesionalnosti u pravosudnom i tužilačkom sistemu, kako bi se građanima vratilo poverenje u pravdu. Stoga je zaštita nezavisnosti i jačanje pravosudnog i tužilačkog sistema naša bitka u kojoj ćemo biti pobednici. “

Šef EULEX-ove Jedinice za praćenje slučajeva, Hubert van Eck Koster, predstavio je nalaze i preporuke izveštaja, među kojima je ključni kontinuirani trend manje neproduktivnih saslušanja; određeni napredak postignut u tempu presuđivanja predmeta visokog profila i preporuka sudovima da osiguraju da se takva suđenja ne odlažu neopravdano; previše procesa se vraća na ponovno suđenje; prekomerno oslanjanje na pritvor kao meru bezbednosti, često bez dovoljnog obrazloženja; i nedoslednosti u primeni principa unakrsnog ispitivanja i objavljivanju presuda. Saradnju policije i tužilaštva treba poboljšati u slučajevima protiv korupcije i rodno zasnovanog nasilja.

Nakon prezentacije izveštaja, predsedavajući Sudskog saveta Kosova Skender Cocaj rekao je: „Izveštaj EULEKS-a o praćenju pravde smatra se izveštajem koji doprinosi razvoju i unapređenju pravosudnog sistema, kao i povećanju njegova efikasnost “.

Fokusirajući se na preporuke izveštaja, predsedavajući kosovskog tužilačkog saveta, Bahri Hiseni, rekao je: „Tužilačko veće Kosova ceni rad urađen u finalizaciji izveštaja o praćenju pravde. Preporuke će se adresirati, dok je već postignut napredak u pogledu primene nekih od njih.“

Direktor Odeljenja za istragu kosovske policije, Riza Shillova, rekao je: „Kosovska policija izuzetno ceni i pozdravlja ovaj izveštaj. Mislimo da je ovo veoma jedinstven izveštaj jer uključuje nalaze i preporuke čitavog lanca institucija vladavine prava, naime policije, tužilaštva i sudstva. Među mnogim prioritetima, borba protiv rastućeg trenda porodičnog i rodno zasnovanog nasilja ostaće nam glavni prioritet. “

Događaj se održao u sedištu EULEKS-a u Prištini i okupio je predstavnike organizacija civilnog društva za vladavinu prava, medija i međunarodnih organizacija aktivnih u oblasti pravosuđa, koji su imali priliku da postavljaju pitanja i razgovaraju o nalazima i preporukama izveštaja. / Ibna

Izveštaj