Ombudsman EU otvara istragu za procenu “žalbenog mehanizma” Evropske agenicje za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX)

Ombudsman EU otvara istragu za procenu “žalbenog mehanizma” Evropske agenicje za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX)

Evropski ombudsman Emili O’Reilly otvorila je istragu kako bi ispitala kako se Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) bavi navodnim kršenjima osnovnih prava. Istraga će posebno proceniti efikasnost i transparentnost FRONTEXovog žalbenog mehanizma po predstavkama onih koji veruju da su im povređena prava u kontekstu FRONTEXovih graničnih operacija, kao i ulogu i nezavisnost FRONTEXovog „službenika za temeljna prava“.

Kao deo prethodne istrage, ombudsman je 2013. godine preporučio da FRONTEX uspostavi poseban mehanizam za žalbe i da njegov službenik za osnovna prava bude zadužen za taj mehanizam. Nakon toga je takav mehanizam uspostavljen i dalje razvijen, s ciljem pružanja zaštitnih mera za osnovna prava u kontekstu proširenja mandata FRONTEXa, kao i obezbeđivanja povećane odgovornosti i obeštećenja za one koji su pogođeni postupcima pripadnika FRONTEXa.

Ovo istraživanje se fokusira na to da li su Mehanizam za žalbe i Službenik za osnovna prava zaista ovlašćeni da se bave pitanjima sa kojima se suočavaju migranti i tražioci azila koji smatraju da su im kršena prava u operacijama FRONTEXa.

Otvarajući istragu, ombudsman je FRONTEXu poslala set detaljnih pitanja o žalbenom mehanizmu i službeniku za osnovna prava. Takođe je obavestila članove Evropske mreže ombudsmana (ENO), s ciljem njihovog mogućeg učešća u istrazi, kao deo paralelnog rada ENO-a. Ovo je važno s obzirom na ulogu nacionalnih vlasti u operacijama FRONTEXa i činjenicu da su neki nacionalni ombudsmani odgovorni za praćenje žalbi u vezi s tim.

Između ostalog, pitanja koja je postavila ombudsman su: kako i kada će FRONTEX ažurirati mehanizam kako bi odražavao svoj prošireni mandat; šta se dešava sa podnosiocima žalbe koji su suočeni sa prisilnim povratkom dok se njihova žalba još uvek obrađuje; koje su žalbene mogućnosti otvorene za podnosioce žalbi; kako FRONTEX nadgleda pritužbe protiv nacionalnih vlasti; kako se oni koji su pogođeni operacijama FRONTEXa, ali se nalaze u zemljama koje nisu članice EU, mogu žaliti na navodne povrede osnovnih prava, uključujući pitanje jezika; i uloga službenika za osnovna prava u ovom procesu. / ibna