Organizacije pozivaju na zaštitu dece državljana BiH u Iraku i Siriji

Organizacije pozivaju na zaštitu dece državljana BiH u Iraku i Siriji

Organizacije civilnog društva posvećene zaštiti dečijih prava u Bosni i Hercegovini (Save the Children, Hope and Homes for Children BiH i World Vision BiH) pozivaju institucije Bosne i Hercegovine da u što skorijem roku preduzmu odgovarajuće pripreme za povratak i obezbede uslove za adekvatnu adaptaciju i reintegraciju u društvo dece stranih boraca iz BiH koja borave na području Sirije i Iraka.

“S obzirom na konstantnu opasnost i sve veće humanitarne potrebe u područjima oružanih sukoba u Siriji i Iraku, izražavamo duboku zabrinutost u vezi sa statusom i položajem dece stranih boraca iz BiH u ovim zemljama. Deca stranih boraca koja trenutno borave u kampovima, pritvorskim jedinicama i domovima za decu bez roditeljskog staranja u Siriji i Iraku su jedna od najugroženijih kategorija dece na svetu te ostaju u vrlo opasnom okruženju koje karakterišu aktivne borbe i veliki broj raseljenih civila“, naglasile su organizacije u otvorenom pismu institucijama BiH.

Kažu da, pored toga što su ova deca pod okriljem tzv. Islamske Države, bila izložena konstantnom i ekstremnom nasilju, akutnoj deprivaciji i teškim traumama, sada se i svakodnevno suočavaju sa hipotermijom, upalama pluća, dehidracijom, neuhranjenostću, tuberkolozom i tifusom, kao posledicama veoma loših životnih uslova u kampovima. Izveštaji humanitarnih organizacija na terenu potvrđuju da mnoga deca trpe posledice traume i razdvajanja od primarnih staratelja.

U skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i drugim međunarodnim dokumentima, Save the Children, Hope and Homes for Children BiH i World Vision BiH pozivaju vlasti da deci koja su državljani i državljanke Bosne i Hercegovine, ili  su deca državljana/ki Bosne i Hercegovine, obezbede hitan i adekvatan povratak, te reintegraciju u okruženju gde će se poštivati sva propisana prava. Podsećaju da je Savet bezbednosti UN u Rezoluciji 2427 (2018) nedvosmisleno pozvalo sve strane oružanih sukoba da uspostave „standardne operativne postupke za brz povratak djece iz zona konflikta, te postupke za usmeravanje istih prema relevantnim civilnim akterima za zaštitu dece “.

“Deca ni na koji način nisu odgovorna za postupke svojih roditelja i ne smeju zbog toga biti lišena svojih osnovnih prava.Ova deca moraju biti tretirana prevashodno kao žrtve, a ne kao počinioci,” kaže se u pismu.

Ove organizacije upozoravaju da njihova fundamentalna prava moraju biti zagarantovana, uključujući pravo da budu bezbedna, da imaju porodicu, da uče i da budu zaštićena. Svaka odluka koja se odnosi na njih, uključujući njihovu repatrijaciju, mora uzeti u obzir najbolji interes svakog deteta i biti u potpunosti u skladu s međunarodnim pravnim standardima.

“Stoga pozivamo vlasti u Bosni i Hercegovini da:

– Obezbede deci koja su državljani/ke BiH ili su deca državljana/ki BiH civilnu dokumentaciju;

– Spreče da ta deca budu bez državljanstva ili da budu bez države;

– Podrže njihov bezbedan, dostojanstven i dobrovoljan povratak i reintegraciju u BiH, imajući na umu najbolji interes deteta kroz izbegavanje nepotrebnog razdvajanje djece od njihovih primarnih staratelja, te stavljanje prioriteta na porodične oblike brige za dete kao primarnu opciju za njihovo zbrinjavanje;

– Za djecu koja imaju krivičnu odgovornost i koja su optužena za krivična dela obezbede primenu međunarodno priznatih standarda za pravično suđenje

– Bez odlaganja počnu sa planiranjem odgovarajućih mera adaptacije i reintegracije ove dece u društvo, kroz mutisektorski pristup i zajedničke napore svih relevantnih aktera, uključujući nevladin sektor koji može pružiti odgovarajuće usluge podrške,” navodi se u otvorenom pismu.

Ove organizacije pozivaju odgovorne vlasti u BiH da poduzmu hitne mere pripreme za povratak dece stranih boraca iz BiH, te da se kreću ka promeni paradigme koja prepoznaje nedostatke i opasnosti od preterane sekuritizacije ovog problema, te ključnu ulogu međusobne kooperacije civilnog i  javnog sektora kako bi efikasno podržali aktivni povratak, rehabilitaciju, oporavak i reintegraciju ove dece u zajednice njihovog porijekla.

“Naše organizacije Vam stoje na raspolaganju za sve dodatne informacije, kao i za uključivanje u proces pripreme za prihvat i reintegraciju djece stranih boraca iz BiH sa područja Sirije i Iraka,” zaključuju ove tri organizacije./ibna