Pozitivno mišljenje na zahtev za članstvo BiH

Pozitivno mišljenje na zahtev za članstvo BiH

“BiH još uvek ne zadovoljava, u dovoljnoj meri, kriterijume koji se odnose na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštivanje i zaštitu manjina, koje je postavio Savet Evrope u Kopenhagenu 1993. U tom smislu, zemlja mora posvetiti značajne napore kako bi u dovoljnoj meri ispunila te kriterijume“, smatra Evropska komisija u mišljenju o zahtevu BiH za članstvo u EU, nakon što je primila odgovore na Upitnik.

Evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, izjavio je na prezentaciji da bi razgovori o pristupanju BiH u EU trebali biti otvoreni kada država postigne potreban stepen usklađenosti sa članstvom i političkim kriterijima.

U februaru 2016. godine, Evropska komisija je poslala preko 3000 pitanja vlastima BiH, kako bi dobili detaljan uvid u situaciju u zemlji, njenu strukturu, procese donošenja odluka i kako zemlja funkcioniše.

BiH treba da uskladi svoj ustavni okvir sa evropskim standardima i osigura funkcionalnost svojih institucija kako bi mogla preuzeti obaveze EU, kazala je Komisija. U dokumentu je posebno naglašeno da zemlja treba da poboljša svoj izborni okvir i funkcionisanje pravosuđa, kao i prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.

Komisija, u delu o ekonomskim kriterijima, zaključuje je da je BiH postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti.

“Međutim, da bi se krenulo ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije, koja je kriterij postavljen na Savetu Evrope u Kopenhagenu 1993. godine, BiH treba posvetiti posebnu pažnju ubrzavanju procedura donošenja odluka i poboljšanju poslovnog okruženja, kao i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih preduzeća“, ukazala je Komisija.

Potrebno je poboljšati dosadašnje rezultate u provođenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, posebno u pogledu uspostavljanja parlamentarne dimenzije Sporazuma i usvajanjem nacionalnog plana za usvajanje pravne stečevine EU.

Sve u svemu, BiH je u “ranoj fazi u pogledu nivoa spremnosti da preuzme obaveze članstva u EU i mora značajno ubrzati proces usklađivanja sa pravnom tekovinom EU i implementirati i provesti srodna zakonodavstva”.

“Pristupanje BiH bi imalo ograničen ukupan uticaj na politike Evropske unije i ne bi uticalo na sposobnost Unije da održava i produbljuje vlastiti razvoj. U isto vreme, identifikovana su pitanja funkcionalnosti u BiH, posebno u vezi s procesom donošenja odluka na unutrašnjem planu, kao i neizvesnost i preklapanja između različitih nivoa vlasti u zemlji u vezi s određenim brojem nadležnosti mogu imati negativan uticaj na proces donošenja odluka na nivouEU, posebno za pitanja koja zahtevaju jednoglasnost među državama članicama EU. BiH bi se, zbog toga, trebala fokusirati na pitanja funkcionalnosti kako bi se ispunili uslovi za članstvo u EU i preuzele obaveze koje su s tim u vezi“, kaže je EK u izvještaju.

Specijalni izvještač za BiH, Cristian dan Preda, izjavio je da je zadovoljan pozitivnim mišljenjem Komisije o BiH i da se nada da će BiH dobiti status kandidata za EU.