Slovenija: Borba protiv sive ekonomije – izrečeno 5,8 miliona evra kazni

Slovenija: Borba protiv sive ekonomije – izrečeno 5,8 miliona evra kazni

Tokom borbe protiv sive ekonomije, Finansijska uprava Slovenije (FURS) prošle godine je posebnu pažnju posvetila neprijavljenom radu, obavivši ukupno 11.982 inspekcije, a prekršaji su otkriveni u 22,3% slučajeva. Ukupno je izdato 5,8 miliona evra novčanih kazni, pokazuje godišnji izveštaj nadležne vladine komisije.

U izveštaju, Komisija za sprečavanje neprijavljenog rada i zapošljavanja pozdravlja aktivnosti FURS kojima je uspeo da otkrije veliki deo nepravilnosti putem „dobro planiranih i ciljanih inspekcija“.

FURS dostavlja većinu izveštaja koji se odnose na kršenje radnog zakonodavstva – prošle godine se radilo o 2.826 prijava protiv 3.504 subjekta.

U 2019. godini, otkriveno je ukupno 2.826 prekršaja i izrečeno ukupno 5,8 miliona evra novčanih kazni, a podneseno je i jedanaest krivičnih prijava zbog krivičnog dela neprijavljenog radnog odnosa, prema krivičnom zakoniku.

Počinioci su dobili uslovne zatvorske kazne u dva slučaja, pokazuje izveštaj.

Ono što je Inspekcija za infrastrukturu u međuvremenu naglasila kao još uvek problematično je nadzor prevoza putnika sa ličnim vozilima, gde je teško dokazati neprijavljenu delatnost.

Sa druge strane, Inspektorat za obrazovanje i sport primećuje da još uvek postoje privatni pružaoci usluge brige o deci koji izbegavaju procedure registracije u kojima treba da dokažu da ispunjavaju kadrovske, prostorne kao i zahteve za posebnom opremom.

“Ovo može rezultirati rizičnim i neprihvatljivim situacijama za decu, zbog čega takve postupke treba sprečiti izmenama i dopunama odgovarajućeg zakona odgovarajućim merama”, kaže se u izveštaju.

Policija navodi u svom delu izveštaja da nisu uočene značajne razlike u odnosu na prethodne godine i da su neprijavljeni rad i zapošljavanje najčešći u građevinarstvu, ugostiteljstvu i saobraćaju.

Što se tiče krivičnih dela protiv radnog odnosa i socijalnog osiguranja, u poslednjih nekoliko godina najčešće se radi o neisplaćivanju plata i doprinosa za socijalno osiguranje te nezakonit raskid ugovora.