Slovenija: EU Sud pravde kaznio Sloveniju zbog neispunjavanja obaveza

Slovenija: EU Sud pravde kaznio Sloveniju zbog neispunjavanja obaveza

Sud pravde EU naložio je Sloveniji da plati 750.000 evra jer nije u svoj pravni poredaku unela izmene i dopune iz evropske direktive o tržištu finansijskih instrumenata usvojene 2016. godine  i nije obavestila Evropsku komisiju. Komisija je zbog toga podnela tužbu protiv Slovenije 2018. godine.

Izmene i dopune Direktive o tržištima finansijskih instrumenata (Mifid 2) tiču se zaštite finansijskih instrumenata i imovine klijenata, što je, prema argumentima Komisije, važan deo sistema, jer investicione kompanije moraju usvojiti odgovarajuće aranžmane za zaštitu imovine i prava investitora. Države članice EU treba da uvedu izmene i dopune i obaveste Komisiju najkasnije do 3. jula 2017. godine.

Kako Komisija do tog datuma nije dobila nikakve informacije, izdala je formalno pismo obaveštenja Sloveniji u septembru 2017. godine. Tada je Slovenija u svom odgovoru objasnila da se mere transpozicije pripremaju i da bi trebalo da budu usvojene u aprilu 2018. godine. Potom je u avgustu 2018. godine obavestila Komisiju da idu prevremeni izbori i zatražila razumevanje u vezi sa usvajanjem mera.

U oktobru iste godine Komisija je ocenila da Slovenija nije uvelanacionalne mere kojima je transponovana direktiva i pokrenula tužbu tražeći od suda da utvrdi navodno neispunjavanje obaveza i naloži državi članici da plati ne samo paušalnu sumu već i jednokratnu kaznu. Posle toga, Komisija je delimično povukla tužbu, naime u delu koji se odnosi na izricanje jednokratnenovčane kazne, pošto je Slovenija pomenutu direktivu uvela u pravni poredak u decembru 2018. godine.

U svojoj odbrani Slovenija je navela da predloženi paušalni iznos nije opravdan i da je previsok, uzimajući u obzir delimični prenos direktive, minimalne efekte neprenosa na slovenačko finansijsko tržište i tržište Unije i odsustvo prethodne presude. Tražila je od suda da odbaci tužbu.

Međutim, Sud pravde je sledio predlog Komisije. „Pored toga, Sud je u više navrata smatrao da, gde direktiva izričito nameće obavezu državama članicama da obezbede da se odredbe neophodne za njen prenos odnose na tu direktivu ili da se na nju uputi kada je zvanično objavljena, usvoji pozitivan akt kojim se transponuje direktiva koja sadrži takvu referencu “, navodi sud.

Kao što je navedeno u presudi, Slovenija takođe mora snositi svoje troškove postupka i troškove Evropske komisije.