Slovenija: Sava Re je za prvih devet meseci prijavila neto dobit od 47,6 miliona evra

Slovenija: Sava Re je za prvih devet meseci prijavila neto dobit od 47,6 miliona evra

U periodu januar – septembar 2020. godine, slovenačka Grupa Sava Osiguranje povećala je operativni prihod za 16,4% i neto dobit za 26,4% na godišnjem nivou. Nakon datuma izveštavanja, primećen je povećani rizik u vezi sa potencijalnim dodatnim negativnim efektima pandemije Covid-19 na poslovanje Grupe, što je rezultiralo otkazivanjem skupštine sazvane radi odlučivanja o raspodeli dobiti.

Na svojoj redovnoj sednici, nadzornom odboru Save Re predstavljeni su nerevidirani finansijski rezultati Sava osiguravajuće grupe i Save Re za devet meseci do 30. septembra 2020. godine.

Prema izveštaju, u prvih devet meseci ove godine operativni prihod Grupe porastao je za 16,4% na godišnjem nivou. Ovaj rast je uglavnom bio podstaknut uključivanjem Vita životnog osiguranja u Grupu, proširenjem slobode poslovanja Sava osiguranja u zemljama članicama EU i većim obimom slovenačkog neživotnog i međunarodnog poslovanja reosiguranja. Operativni prihod koji je ostvarila Sava osiguravajuća grupa dostigao je 76,5% od celokupnog cilja postavljenog u revidiranom planu za 2020. godinu.

U periodu januar – septembar 2020. godine Grupa je ostvarila neto dobit od 47,6 miliona EUR, što je porast od 26,4% na godišnjem nivou. Od ovog povećanja 9,9 miliona evra došlo je sticanjem Vite, konsolidovane na računima Grupe od 31. maja 2020. Trgovinska dobit Vite od njenog uključivanja u Grupu iznosila je 2,9 miliona evra, a uz to 7,0 miliona evra predstavlja jednokratni prihod od viška fer vrednosti stečene neto imovine preko nabavne cene. Bez efekta Vita, neto dobit Grupe bila bi uglavnom na istom nivou kao i prošle godine. Devetomesečna neto dobit dostigla je 95,2% od celokupnog cilja postavljenog u revidiranom planu za 2020. godinu.

Nakon redovnih godišnjih pregleda rejtinga, rejting agencije Standard & Poor’s i AM Best potvrdile su „A“ (odličan) rejting finansijske snage kompanije Sava Re. Izgledi u oba slučaja su stabilni.

Nakon datuma izveštavanja, Sava Re je obaveštena o novim okolnostima koje su se pojavile na određenim tržištima osiguranja u EU i u Velikoj Britaniji u vezi sa potencijalnim dodatnim negativnim efektima pandemije Covid-19 na poslovanje kompanije Sava osiguranje i Save Re. Ove nove okolnosti se prvenstveno odnose na potraživanja vezana za Covid-19 na polise napisane na tržištu Republike Irske (prema pravilima slobode pružanja usluga) i ugovore o reosiguranju napisane u Velikoj Britaniji za pokriće prekida poslovanja kao deo imovinskih politika, koje kao nove sudske i regulatorne prakse mogu potencijalno negativno uticati na poslovne rezultate Grupe i stanje solventnosti. Na osnovu trenutnih detaljnih analiza izloženosti osiguranju, Grupa je zaključila da zahtevi za prekide poslovanja u vezi sa Covid-om nisu obuhvaćeni njenim polisama napisanim direktno prema pravilima o slobodi usluga u Evropskoj uniji. Što se tiče njegove izloženosti prema ugovorima o reosiguranju, u nekim slučajevima može postojati pokriće. U skladu sa preliminarnim procenama, u poslednjem kvartalu 2020. godine, Grupa će najverovatnije odrediti rezervisanje u iznosu do 10 miliona EUR za potencijalne pravne troškove i zahteve za reosiguranje u tom pogledu.

Čak i sa ovom odredbom za potraživanja Covid, menadžment očekuje da će – ako ne bude kakvih većih gubitaka – Grupa postići svoj plan za celu 2020. godinu.