Srbija: Vlada ratifikovala Nacrt zakona o ravnopravnosti polova

Srbija: Vlada ratifikovala Nacrt zakona o ravnopravnosti polova

Vlada Republike Srbije odobrila na sednici u četvrtak Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji poboljšava institucionalni okvir i stvara uslove za sprovođenje politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Novo zakonsko rešenje predviđa obaveze državnih organa, poslodavaca i drugih fizičkih i pravnih lica u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Takođe su predviđene mere za suzbijanje rodne diskriminacije i postizanje i promovisanje rodne ravnopravnosti, predstavljajući jedan od ključnih međunarodnih standarda za obezbeđivanje ljudskih prava, saopštila je Vlada Srbije.

Budući zakon regulisaće rodnu ravnopravnost u oblastima rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite, obrazovanja, sporta, političkih aktivnosti i javnih poslova, rađanja i seksualnih prava, pristupa robama i uslugama, kao i mere za borbu protiv i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na sednici je takođe odobren Predlog zakona o izmenama zakona protiv diskriminacije, koji pomaže u sprečavanju diskriminacije na osnovu ličnih osobina.

Diskriminacija na radu biće strože kažnjena, što će poslodavce naterati da više pažnje posvete postupanju sa svojim zaposlenima, kao i poštovanju pravila protiv diskriminacije predviđenih zakonima u oblasti rada i zapošljavanja, nastavlja se u saopštenju.

Sprovođenje zakona zasnivaće se na ravnopravnoj integraciji žena, osoba sa invaliditetom, pripadnika manjina, starih i drugih osetljivih populacija u savremene društvene tokove, pri čemu se očekuje da će gore navedeno imati pozitivan uticaj na ekonomski sistem i politiku državnog stanovništva.

Članovi Vlade usvojili su strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i nasilja u porodici 2021-2025 kao jedan od prioriteta u radu Vlade Srbije.

Osnovni cilj strategije je pružanje efikasne prevencije i zaštite od svih oblika nasilja nad ženama i devojkama i od nasilja u porodici, kao i razvoj sistema usluga podrške žrtvama nasilja.

Takođe su predviđeni načini za postizanje ovih ciljeva: razvoj programa prevencije u svim sistemima (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita itd.); usvajanje standarda za način postupanja sa počiniocima nasilja nad ženama i nasilja u porodici; uvođenje i unapređenje opštih i specijalizovanih usluga podrške (SOS linije za pomoć, skloništa, besplatna pravna pomoć itd.) za žene žrtve nasilja širom Srbije. / ibna