Veće dalo konačno odobrenje za sedmogodišnje finansiranje zemalja pristupnica

Veće dalo konačno odobrenje za sedmogodišnje finansiranje zemalja pristupnica

Države članice EU su danas dale konačno zeleno svetlo za skoro 14,2 milijarde evra pretpristupne finansijske pomoći za period 2021–2027 u korist Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Islanda, Kosova*, Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Republike Srbije i Republike Turske.

“Ova podrška će pomoći korisnicima u provođenju reformi s ciljem budućeg članstva u Uniji. Korisnicima će biti pružena podrška u provođenju neophodnih političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi kako bi se uskladili s vrednostima Unije i kako bi se postepeno uskladili sa pravilima Unije, standardima, politikama i praksama“, naglasilo je Veće Evropske unije u saopštenju za javnost.

Pomoć u okviru IPA III zasnivaće se i na pristupu zasnovanom na učinku i na principu poštenog udela. To znači da će se pomoć razlikovati po obimu i intenzitetu prema učinku korisnika. Posebna pažnja biće posvećena naporima uloženim u temeljne reformske oblasti (vladavina prava i osnovna prava, demokratske institucije i reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost). Istovremeno će se primeniti načelo pravičnog udela kako bi se osiguralo da obim i intenzitet finansiranja uzimaju u obzir ne samo učinak korisnika već i njihove potrebe i kapacitete kako bi se izbegao nesrazmerno nizak nivo pomoći u poređenju sa drugima i da osiguraju napredak svih korisnika.

Takođe je predviđeno da se obim i intenzitet pomoći mogu modulirati u slučaju značajne regresije ili stalnog nedostatka napretka korisnika u temeljnim reformskim oblastima. U takvim slučajevima sredstva bi se mogla proporcionalno smanjiti i preusmeriti bez ugrožavanja podrške poboljšanju osnovnih prava, demokratije i vladavine prava, uključujući podršku civilnom društvu.

Pomoć Unije, koja počinje retroaktivno od 1. januara 2021. godine, bit će podeljena prema tematskim prioritetima.

U junu 2018. godine Komisija je predstavila svoj predlog uredbe kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (IPA III). Veće je usvojilo svoj stav u martu 2019. godine, a predsedništvo Veća EU i Parlamenta postigli su politički sporazum 2. juna 2021. godine.

IPA III osigurava kontinuitet sa IPA II (koji pokriva period 2014-2020) i nadopunjuje druge instrumente Unije (posebno Instrument susedstva, razvoja i međunarodne saradnje – Globalna Evropa) i politike (npr. o klimatskim promenama).

Nakon današnje formalne podrške Saveta, plenarna sednica Evropskog parlamenta takođe će morati da završi proces potvrđivanja. Usvajanje uredbe očekuje se u septembru.